ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17686 3 11 1 เด็กชาย คุณาสิน เสาสวัสดิ์ science basketball
2 17695 3 11 2 เด็กชาย รณกร ตั้งศรีตระกูล science basketball
3 17932 3 11 3 เด็กชาย กรณ์ดนัย คำภาอินทร์ เสริมคณิต
4 17934 3 11 4 เด็กชาย จิรครินทร์ หล้าซ้อย general food
5 17935 3 11 5 เด็กชาย ชีวานนท์ ไชยพรมมา general food
6 17936 3 11 6 เด็กชาย ธีรภัทร ดีด้วยชาติ general food
7 17938 3 11 7 เด็กชาย ปรวิศ น้อยภูธร general food
8 17939 3 11 8 เด็กชาย ปราการ จ่าศรี ทักษะชีวิต
9 17940 3 11 9 เด็กชาย ปาณัสม์ พ่วงท้วม general food
10 17941 3 11 10 เด็กชาย พัทธพล ทับทิมทอง เกมภาษาไทย
11 17942 3 11 11 เด็กชาย ภากร แก้วน้ำอ่าง ทักษะชีวิต
12 17943 3 11 12 เด็กชาย ภานนท์ ทองบุตร general food
13 17944 3 11 13 เด็กชาย ภูมิวัฒน์ รอดเชียง จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด
14 17945 3 11 14 เด็กชาย วรดร วงค์กระโซ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17946 3 11 15 เด็กชาย วัชรินทร์ เปรี้ยววงค์ science basketball
16 17947 3 11 16 เด็กชาย ศิรวิชญ์ ปฏิบัติ เสริมคณิต
17 17948 3 11 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พลายด้วง general food
18 17949 3 11 18 เด็กชาย เสฏฐ์ญา คงสุนทรสินธุ์ general food
19 17950 3 11 19 เด็กชาย อนุพล เรืองกัลป์ ทักษะชีวิต
20 18752 3 11 20 เด็กชาย ทรงสิทธิ์ อาจสามารถ general food
21 18766 3 11 21 เด็กชาย ปวีณ์กร ใจดี science basketball
22 19308 3 11 22 เด็กชาย จิรภัทร สิงขรณ์ general food
23 17951 3 11 23 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขันคำนันต๊ะ general food
24 17952 3 11 24 เด็กหญิง กำไร มนุษย์ชาติ general food
25 17953 3 11 25 เด็กหญิง ชนัญธิดา สุโทษา general food
26 17955 3 11 26 เด็กหญิง เบญญาภา ถนอมใจ ดนตรีไทย
27 17956 3 11 27 เด็กหญิง ปิยะมินทร์ พรมลาย เชฟกระทะหลุด
28 17957 3 11 28 เด็กหญิง ปุณญวีร์ นาคคล้าย เชฟกระทะหลุด
29 17958 3 11 29 เด็กหญิง ภัทรสร สีวิบูลย์ general food
30 17960 3 11 30 เด็กหญิง วรัชยา ปะกิเสนัง general food
31 17961 3 11 31 เด็กหญิง วิรดา ปรีจำรัส general food
32 17962 3 11 32 เด็กหญิง วิราสินี ประทุมมา general food
33 17964 3 11 33 เด็กหญิง สลิล ธรรมจันทร์ general food
34 17965 3 11 34 เด็กหญิง สุนิษา สอนปั้น general food
35 17966 3 11 35 เด็กหญิง อธิชา ถือความซื่อ ดนตรีไทย