ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17698 3 12 1 เด็กชาย ศตวรรษ แซ่เหีย Quest Boardgame
2 17699 3 12 2 เด็กชาย ส.นพรัตน์ นาดี science basketball
3 17701 3 12 3 เด็กชาย สิทธา ฉายรูป Arena of Suankularb
4 17702 3 12 4 เด็กชาย สุรชัย ทับทอง Arena of Suankularb
5 17967 3 12 5 เด็กชาย จารุวัฒน์ แก้วกุดฉิม นวดเพื่อสุขภาพ
6 17968 3 12 6 เด็กชาย จีรพัฒน์ เกตุสุขำ พระเครื่อง
7 17969 3 12 7 เด็กชาย ฉัตรชัย การะเกตุ ฟุตซอล
8 17970 3 12 8 เด็กชาย ณัฐชัย บัณฑิต อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
9 17971 3 12 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พ่วงพูล ทักษะชีวิต
10 17972 3 12 10 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อยู่เย็น นวดเพื่อสุขภาพ
11 17973 3 12 11 เด็กชาย ธนกร เพ็งจางค์ Student Council
12 17974 3 12 12 เด็กชาย นพพล พานอนันต์ อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
13 17975 3 12 13 เด็กชาย นพรัตน์ นุชเส Anime X Cosplay
14 17976 3 12 14 เด็กชาย ประสบโชค คาอำกวย ฟุตซอล
15 17977 3 12 15 เด็กชาย ประเสริฐ แซ่ตั้ง ฟุตซอล
16 17978 3 12 16 เด็กชาย ภูธนะ บานชื่น นวดเพื่อสุขภาพ
17 17979 3 12 17 เด็กชาย ยศพนธ์ ทองระอา ทักษะชีวิต
18 17980 3 12 18 เด็กชาย วิกรานต์ จูมพันธ์ สวัสดิการSKS
19 17981 3 12 19 เด็กชาย สารคุณ แหวนโคกสูง ทักษะชีวิต
20 17982 3 12 20 เด็กชาย สุรบดี สาระทิศ พระเครื่อง
21 17983 3 12 21 เด็กชาย อดิศร มูลนาม นวดเพื่อสุขภาพ
22 17984 3 12 22 เด็กชาย อัครพล ประดับศรี พระเครื่อง
23 17985 3 12 23 เด็กชาย เอกณกร เกิดพุ่ม นวดเพื่อสุขภาพ
24 18753 3 12 24 เด็กชาย รพีพัฒน์ ไชยเบ้า science basketball
25 17987 3 12 25 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุโพธิ์ หรรษาคาราโอเกะ
26 17989 3 12 26 เด็กหญิง ณิชาพัตร สีเสมอ หรรษาคาราโอเกะ
27 17990 3 12 27 เด็กหญิง นภัสศรณ์ สิทธิจันทร์ DIYของใช้
28 17991 3 12 28 เด็กหญิง นันทิชา กองทอง DIYของใช้
29 17993 3 12 29 เด็กหญิง พิชชาภา บุญมาก หรรษาคาราโอเกะ
30 17995 3 12 30 เด็กหญิง เมธาพร เพ็ชรนิล TikTok ker
31 17996 3 12 31 เด็กหญิง วันทนีย์ ยิ้มลมัย หรรษาคาราโอเกะ
32 17997 3 12 32 เด็กหญิง วิภาวดี เป้าประสิทธิ์ DIYของใช้
33 17999 3 12 33 เด็กหญิง ศศิมา เหลือหลาย กินอยู่เป็น
34 18000 3 12 34 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ราวรรณ์ TikTok ker
35 18001 3 12 35 เด็กหญิง อินทุอร ลิมปนภัทร DIYของใช้
36 18754 3 12 36 เด็กหญิง บุญญาพร เกิดละออ admission to princess school