ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17184 3 14 1 เด็กชาย ศรัญญู สีคำ ทบทวนความรู้
2 17735 3 14 2 เด็กชาย รณชัย คุณมี science basketball
3 17736 3 14 3 เด็กชาย ฤกษ์มงคล สุขะกาลนันท์ ทบทวนความรู้
4 17754 3 14 4 เด็กชาย กฤตนัย แซ่ดาวส่วน ดนตรีนำเสนอ
5 17759 3 14 5 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชื่นบาน เชฟกระทะหลุด
6 17760 3 14 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีเพียชัย กรีฑาเพื่อสุขภาพ
7 17761 3 14 7 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ พรทวีชัยวัฒน์ เทคโนโลยีส่องชีวิต
8 17766 3 14 8 เด็กชาย ภาณุทัศน์ รอดเชียง DIYของใช้
9 18037 3 14 9 เด็กชาย กฤชนล มีสุวรรณ์ ทบทวนความรู้
10 18039 3 14 10 เด็กชาย ชิษณุชา เครือมณี general food
11 18041 3 14 11 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วสิงห์ กรีฑาเพื่อสุขภาพ
12 18042 3 14 12 เด็กชาย ทินภัทร โอฬารรัตนา กรีฑาเพื่อสุขภาพ
13 18043 3 14 13 เด็กชาย ธราเทพ ดวงประทุม รันวงการพับจี
14 18044 3 14 14 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ชิดขุนทด ทักษะชีวิต
15 18045 3 14 15 เด็กชาย พงศพัฒน์ ในหว่าง ฟุตบอล
16 18046 3 14 16 เด็กชาย พัชรพล พงศนีย์ ทักษะชีวิต
17 18047 3 14 17 เด็กชาย พิพัฒนา นนทะโคตร อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
18 18048 3 14 18 เด็กชาย ภูมินที ศรีดา ฟุตซอล
19 18049 3 14 19 เด็กชาย มนต์ณัฐ สดภิบาล รันวงการพับจี
20 18050 3 14 20 เด็กชาย มนตรี ศรีผุย กรีฑาเพื่อสุขภาพ
21 18051 3 14 21 เด็กชาย รัชต์ชานนท์ ม่วงเปลี่ยน ทบทวนความรู้
22 18053 3 14 22 เด็กชาย ศตายุ ทองเรือง อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม
23 18054 3 14 23 เด็กชาย ศิวะ สีแสด รันวงการพับจี
24 18056 3 14 24 เด็กหญิง กรกช กริ่งกังวาฬ Physicas added & do homework
25 18057 3 14 25 เด็กหญิง จมาพร เพ็งนาม ทบทวนความรู้
26 18058 3 14 26 เด็กหญิง ชมพูนุช เทพชมภู D.I.Y. Chemistry
27 18059 3 14 27 เด็กหญิง ชาลิสา เปลื้องกลาง ทบทวนความรู้
28 18063 3 14 28 เด็กหญิง ธนัญชนก นิ่มนวล ทบทวนความรู้
29 18065 3 14 29 เด็กหญิง ปัณชญา สำเภาพ่อค้า ทบทวนความรู้
30 18066 3 14 30 เด็กหญิง ปุณยพร พวงสง่า ทบทวนความรู้
31 18068 3 14 31 เด็กหญิง รัศรินทร์ แก้วธนาศิริพงษ์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
32 18069 3 14 32 เด็กหญิง วทันยา ธรรมสุทธิ ทบทวนความรู้
33 18070 3 14 33 เด็กหญิง อัมรินทร์ เสือเทศ ทบทวนความรู้
34 18071 3 14 34 เด็กหญิง อาฐิรญา ชูดำ ทักษะชีวิต