ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18233 3 3 1 เด็กชาย กฤติน ช่อชูหิรัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18234 3 3 2 เด็กชาย จักริน จินรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18235 3 3 3 เด็กชาย ชานนท์ ยอดดำเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18236 3 3 4 เด็กชาย ตนุภัทร จันทรเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18237 3 3 5 เด็กชาย ธนพงษ์ เจริญชัยวิบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18238 3 3 6 เด็กชาย ธนภัทร เรืองศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18239 3 3 7 เด็กชาย นคินทร์ อุปทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18240 3 3 8 เด็กชาย ฤทธิรณ เศรษฐบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18241 3 3 9 เด็กชาย เอกพจน์ สีหาวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18242 3 3 10 เด็กหญิง กวินธิดา การสมสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18243 3 3 11 เด็กหญิง กษิรา บรรเทิงใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18244 3 3 12 เด็กหญิง กัญญ์วรา รักพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18245 3 3 13 เด็กหญิง จารีรัตน์ เทียวประสงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18246 3 3 14 เด็กหญิง จิรชญา เทพสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18247 3 3 15 เด็กหญิง จิรัชยา ตั้งสกุลเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18248 3 3 16 เด็กหญิง ชนันธร มีแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18249 3 3 17 เด็กหญิง ชยานันต์ มาตราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18250 3 3 18 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดวงกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18251 3 3 19 เด็กหญิง ณัฐชา โมฆรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18252 3 3 20 เด็กหญิง ธนัชพร วิลาศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18253 3 3 21 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองม่วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18254 3 3 22 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชะวาลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18255 3 3 23 เด็กหญิง พรจรัส คำถา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18256 3 3 24 เด็กหญิง ภัทราวดี ไตรรส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18257 3 3 25 เด็กหญิง ไมร่า ซาอิ๊ด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18258 3 3 26 เด็กหญิง วรกัญญา พวงมั่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18259 3 3 27 เด็กหญิง ศศิวรรณ จอมโคตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18260 3 3 28 เด็กหญิง สุธีมนต์ เกิดมีเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18261 3 3 29 เด็กหญิง สุธิมนต์ เชื้อทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18262 3 3 30 เด็กหญิง สุภิญญา สุริย์พุทธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน