ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17685 3 4 1 เด็กชาย กุลนิษฐ์ การอ่วม science basketball
2 17687 3 4 2 เด็กชาย จิรภัทร สุดดี แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
3 17688 3 4 3 เด็กชาย ดลวิชช์ จันทรัตนะ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
4 17689 3 4 4 เด็กชาย ธนวัฒน์ ธชีพันธุ์ science basketball
5 17690 3 4 5 เด็กชาย ธรรมสรณ์ ตันเจริญ Arena of Suankularb
6 17691 3 4 6 เด็กชาย ปุญญาพัต เชื้อแพทย์ Arena of Suankularb
7 17692 3 4 7 เด็กชาย พศิน วรรณสุข แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
8 17693 3 4 8 เด็กชาย พีรพล โลกคำลือ science basketball
9 17694 3 4 9 เด็กชาย เมธา ดำแดงดี science basketball
10 17696 3 4 10 เด็กชาย รพีพัฒน์ เกาะคำ Arena of Suankularb
11 17697 3 4 11 เด็กชาย ลภณ พูลสุข science basketball
12 17700 3 4 12 เด็กชาย สหภพ คุ้มเขตต Arena of Suankularb
13 17703 3 4 13 เด็กชาย เอกมันต์ ตะเภาพงษ์ Arena of Suankularb
14 17704 3 4 14 เด็กหญิง กนกกร เหมือนสมัย แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
15 17705 3 4 15 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสวงชัย แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
16 17706 3 4 16 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ทิมเมือง แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
17 17707 3 4 17 เด็กหญิง พิชญ์สิณี เทียนสว่าง เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
18 17708 3 4 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา น้อมสมทรัพย์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
19 17709 3 4 19 เด็กหญิง ณิชาภา พรหมบุตร แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
20 17710 3 4 20 เด็กหญิง ณิชาวีย์ ไชยเสนา มูเตดวง
21 17711 3 4 21 เด็กหญิง พรนภา ประจงจัด แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
22 17712 3 4 22 เด็กหญิง พลอยพัชชา บริบูรณ์ science basketball
23 17713 3 4 23 เด็กหญิง พิชญธิดา ขันติยู สวัสดิการSKS
24 17714 3 4 24 เด็กหญิง ภีรดา บุญรอด เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
25 17715 3 4 25 เด็กหญิง วรรณกร ศาสตร์โพธิ์ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
26 17716 3 4 26 เด็กหญิง สิรินทิพย์ นาคนิลทอง แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
27 17717 3 4 27 เด็กหญิง สุรางคณา พรมจันทร์ นาฏศิลป์ไทย
28 17718 3 4 28 เด็กหญิง อรวรรณ ภูครองทุ่ง ศัพท์จีนน่ารู้
29 17963 3 4 29 เด็กหญิง ศุภสิตา พรหมเปลว มูเตดวง
30 17986 3 4 30 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิธรรม สวัสดิการSKS
31 17988 3 4 31 เด็กหญิง ชิโณรส กำแก้ว science basketball
32 17992 3 4 32 เด็กหญิง ปริณดา แก้วจุมพล เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์