ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17719 3 5 1 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สอนสุรินทร์ Anime X Cosplay
2 17720 3 5 2 เด็กชาย เฉลิมชัย บุบผะศิริ Weight training
3 17722 3 5 3 เด็กชาย ธนวัฒน์ วิเชียรดี Anime X Cosplay
4 17724 3 5 4 เด็กชาย ธนาธร เหมสมิติ science basketball
5 17725 3 5 5 เด็กชาย ธีรพัฒน์ คำชุ่ม Weight training
6 17726 3 5 6 เด็กชาย นครินทร์ สินนอก ฟุตบอล
7 17727 3 5 7 เด็กชาย นนณพัตร ชัยชนะ Reading is sexy
8 17728 3 5 8 เด็กชาย นิติพงษ์ แก้วพงศ์ศรี เสริมคณิต
9 17733 3 5 9 เด็กชาย พันธกานต์ สถาพรพงษ์ภิญโญ Weight training
10 17734 3 5 10 เด็กชาย พีรภัทร พร้อมเพิ่มมงคล Weight training
11 17737 3 5 11 เด็กชาย สัญญพงษ์ แซ่เม้า Weight training
12 17738 3 5 12 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อยู่คง Weight training
13 17739 3 5 13 เด็กชาย อนวรรษ สุขใจ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
14 17740 3 5 14 เด็กชาย อภิศักย์วุฒ วัชรชัยวพล เสริมคณิต
15 17741 3 5 15 เด็กชาย ณัญธนากร กล้าพิมาย Weight training
16 17743 3 5 16 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พรมดวงษี แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
17 17744 3 5 17 เด็กหญิง ธิดาวรรณ เสาสวัสดิ์ Netflix WeTV Viu IQIY
18 17745 3 5 18 เด็กหญิง ธิติมา ปามา รันวงการพับจี
19 17746 3 5 19 เด็กหญิง เปรมมิกา กุลคง Netflix WeTV Viu IQIY
20 17747 3 5 20 เด็กหญิง พรปวีณ์ ไตรสุธา แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
21 17748 3 5 21 เด็กหญิง พิมพ์สิริ สุริยาบุตร เสริมคณิต
22 17749 3 5 22 เด็กหญิง มีนา ชื่นพลี Crossword game
23 17750 3 5 23 เด็กหญิง เมริษา อยู่สุข Crossword game
24 17751 3 5 24 เด็กหญิง วรัญญา ชัยมงคล รันวงการพับจี
25 17752 3 5 25 เด็กหญิง ศศิธร ขุนภักดี แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
26 17810 3 5 26 เด็กหญิง ชลฐิชา ผลานิสงค์ รันวงการพับจี
27 17815 3 5 27 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทียมทอง ธนาคารโรงเรียน
28 17819 3 5 28 เด็กหญิง ประภาพร ธนสิริเมธี Anime X Cosplay
29 17920 3 5 29 เด็กหญิง ธัญพร ใจห้าว Netflix WeTV Viu IQIY
30 18062 3 5 30 เด็กหญิง ทิพย์ธารา ศิริมา แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
31 18064 3 5 31 เด็กหญิง นวนันท์ อุเทนสุต English kid สิ kiss