ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17860 3 9 1 เด็กชาย กฤตษณพล จันทร์ศูนย์ พระเครื่อง
2 17861 3 9 2 เด็กชาย กฤติกรณ์ วีระโช science basketball
3 17862 3 9 3 เด็กชาย ณัฐดนัย ช้างแก้ว Rov E-Sports
4 17863 3 9 4 เด็กชาย ณัฐภัทร อินทร์สว่าง science basketball
5 17864 3 9 5 เด็กชาย ณุกูล ผากา Rov E-Sports
6 17865 3 9 6 เด็กชาย ธนเดช ศรีนาค science basketball
7 17866 3 9 7 เด็กชาย ธาวิน เชียงทอง Rov E-Sports
8 17867 3 9 8 เด็กชาย ธีรดนย์ อิ่มเกิด กินอยู่เป็น
9 17868 3 9 9 เด็กชาย ธีรภัทร พรหมสิทธิ์ Rov E-Sports
10 17869 3 9 10 เด็กชาย ปราชญ์ โภคินสถิตพงศ์ ดนตรีสากล
11 17870 3 9 11 เด็กชาย ภูเกล้า ศรีสร science basketball
12 17871 3 9 12 เด็กชาย รัชพล บุญเรือง Rov E-Sports
13 17872 3 9 13 เด็กชาย ฤทธากร อำประเสริฐ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
14 17873 3 9 14 เด็กชาย วรกริช เฉียงรอด science basketball
15 17874 3 9 15 เด็กชาย วรวัตร ทำเลนา science basketball
16 17875 3 9 16 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ คำภูมิ แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ
17 17876 3 9 17 เด็กชาย สุประวีณ์ เวฬุวนารักษ์ science basketball
18 17877 3 9 18 เด็กชาย อภิเศรษฐ์ บุญศักดิ์ Rov E-Sports
19 17878 3 9 19 เด็กชาย อริย์ธัช วัฒนพงศ์วรกุล กินอยู่เป็น
20 17879 3 9 20 เด็กหญิง กนกวรรณ แตงไทย บอร์ดเกมภาษาไทย
21 17880 3 9 21 เด็กหญิง กมลนัทธ์ น้ำใจดี บอร์ดเกมภาษาไทย
22 17881 3 9 22 เด็กหญิง จิราภา ขีดศรีทอง กินอยู่เป็น
23 17882 3 9 23 เด็กหญิง จุฑารัตน์ อธิชาติ บอร์ดเกมภาษาไทย
24 17883 3 9 24 เด็กหญิง ณัฐกมล กิมยงค์ รันวงการพับจี
25 17884 3 9 25 เด็กหญิง ธัญชนก อุดชาชน เทคโนโลยีส่องชีวิต
26 17885 3 9 26 เด็กหญิง ผกามาศ ตรีวิชาชัย กินอยู่เป็น
27 17886 3 9 27 เด็กหญิง พนิตนันท์ กล้าเกิดผล บอร์ดเกมภาษาไทย
28 17887 3 9 28 เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์ทอง วาดมังงะ
29 17888 3 9 29 เด็กหญิง พฤศจิกา ขันหนองโพธิ์ DIYของใช้
30 17889 3 9 30 เด็กหญิง พลอย สีวงค์ษา เกมภาษาไทย
31 17891 3 9 32 เด็กหญิง เมธาพร สีทิศ เทคโนโลยีส่องชีวิต
32 17892 3 9 33 เด็กหญิง วิชชุลดา ชะคู กินอยู่เป็น
33 17893 3 9 34 เด็กหญิง สุพรรษา คำป้อม กินอยู่เป็น
34 17895 3 9 35 เด็กหญิง อินธิราภรณ์ บุญมาเลิศ บอร์ดเกมภาษาไทย
35 19307 3 9 36 เด็กหญิง รณิดา จิตจันดา Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา