ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16903 4 3 1 นาย พงศธร สมหารวงค์ Computer playing
2 16938 4 3 2 นาย ภูฏาน ทัศนิยม ROV for relax
3 16942 4 3 3 นาย สุพัฒธกร ทองคงอ่วม เทคโนโลยีส่องชีวิต
4 16998 4 3 4 นาย จิรนนท์ เลิกนอก สเก็ตบอร์ด
5 17022 4 3 5 นาย สุรศักดิ์ ก๊กบางยาง ROV for relax
6 17090 4 3 6 นาย ธันยทร บัวทองจันทร์ สเก็ตบอร์ด
7 17094 4 3 7 นาย ปิยะวัฒน์ เรืองจันทร์ เทคโนโลยีส่องชีวิต
8 17134 4 3 8 นาย ชินกฤต ใหมทอง ROV for relax
9 17305 4 3 9 นาย รามจิตติ รามเมือง Anime X Cosplay
10 17383 4 3 10 นาย นพรัตน์ วงษ์อนุ Reading is sexy
11 17385 4 3 11 นาย นากาย โภควนิช เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
12 17388 4 3 12 นาย พอเพียง แววฉิมพลี Reading is sexy
13 17419 4 3 13 นาย จตุรวิชญ์ อยู่ดี Rov E-Sports
14 18141 4 3 14 นาย ศุภกร หาผลดี ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
15 16929 4 3 15 นางสาว สุนิสา สารนารถ วาดมังงะ
16 16950 4 3 16 นางสาว ณิชาพัชร์ สุขสาน ดนตรีนำเสนอ
17 17030 4 3 17 นางสาว น้ำเพชร อยู่สบาย เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
18 17033 4 3 18 นางสาว พุทธิชา จั่นอาจ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
19 17065 4 3 19 นางสาว กัญญาพัชร วิธิสินธุ์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
20 17067 4 3 20 นางสาว เจนจิรา เสาศิริ เครื่องดื่มหลากรส
21 17069 4 3 21 นางสาว ณภัสส โยธา ทบทวนความรู้
22 17071 4 3 22 นางสาว นรีรัตน์ มุลเมืองแสน ศัพท์จีนน่ารู้
23 17115 4 3 23 นางสาว ปองขวัญ ปิ่นคำ ดนตรีนำเสนอ
24 17123 4 3 24 นางสาว สุภาวดี บัวทอง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
25 17158 4 3 25 นางสาว ทัตชญา นิลแสง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
26 17165 4 3 26 นางสาว พัชรินทร์ พิณทอง ฟุตซอล
27 17170 4 3 27 นางสาว วณิชญา พวงผกา เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
28 17287 4 3 28 นางสาว ศศิภา ซิมสุรชาติ เทคโนโลยีส่องชีวิต
29 17293 4 3 29 นางสาว อมรรัตน์ สง่างาม เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
30 17314 4 3 30 นางสาว จันทกานต์ สร้อยจิตร Tik Tok สร้างสรรค์
31 17316 4 3 31 นางสาว ชนาภา ถินทอง Tik Tok สร้างสรรค์
32 17319 4 3 32 นางสาว ณัฐวลัญช์ รมยะสมิต เครื่องดื่มหลากรส
33 17330 4 3 33 นางสาว พิมชนก เหมือนสันเทียะ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
34 17353 4 3 34 นางสาว ฐานิตา อาจเอี่ยม เครื่องดื่มหลากรส
35 17363 4 3 35 นางสาว พณิกา โสมาศรี เครื่องดื่มหลากรส
36 17367 4 3 36 นางสาว ภัทรารัตน์ ลือชา เครื่องดื่มหลากรส
37 17405 4 3 37 นางสาว พรรณรัตน์ วงศ์ใหญ่ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
38 17417 4 3 38 นางสาว อัญชิสา เบญจพฤษชาติ เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
39 17455 4 3 39 นางสาว สมิตานันท์ ห้อยสังวาลย์ เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
40 19283 4 3 40 นางสาว นฤมล หอมไรย์ วอลเลย์บอล
41 19284 4 3 41 นางสาว พรประภา ชูโชควสุกุล เครื่องดื่มหลากรส
42 19285 4 3 42 นางสาว พิมพ์ภศิกา จิระประสิทธิ์ Physicas added & do homework