ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16912 4 5 1 นาย อิทธิกร เกศมหาวงศ์ ดนตรีนำเสนอ
2 16897 4 5 2 นาย ญาณาธิป กิมยงค์ ดนตรีนำเสนอ
3 16906 4 5 3 นาย ภคภพ ลิ่มสกุล ดนตรีนำเสนอ
4 16975 4 5 4 นาย อัณณพ หารเขมร E-sport
5 17039 4 5 5 นาย กนกศักดิ์ พงษ์อารีย์ ทบทวนความรู้
6 17045 4 5 6 นาย ณัฏฐวี อยู่ดี ทบทวนความรู้
7 17047 4 5 7 นาย ธนาพล มีดินดำ ทบทวนความรู้
8 17063 4 5 8 นาย อภิสิทธิ์ ทองเดช ทบทวนความรู้
9 17101 4 5 9 นาย อานัทธมน ยศปัญญา Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
10 17144 4 5 10 นาย วิทวัส รัตนสุริยกุล E-sport
11 17174 4 5 11 นาย กวิน มิตรมานะ ดนตรีนำเสนอ
12 17176 4 5 12 นาย ธนวินท์ ศรีวิชา กรีฑาเพื่อสุขภาพ
13 17298 4 5 13 นาย ธนภัทร บุญสนธิ์ E-sport
14 17342 4 5 14 นาย ปีติภัทร ปัญญาแสง ดนตรีนำเสนอ
15 17344 4 5 15 นาย ภาณุ เบ็ญมาตย์ ดนตรีนำเสนอ
16 17422 4 5 16 นาย ธนะนัฎฐ์ สุขโภคา Student Council
17 16945 4 5 17 นางสาว เขมิกา อิทธิพัทธานนท์ เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
18 16982 4 5 18 นางสาว นราวดี วงค์เทศ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
19 17075 4 5 19 นางสาว พลอย เผือกบางนา ทบทวนความรู้
20 17076 4 5 20 นางสาว พิชชาภา บุญสุด Rov E-Sports
21 17083 4 5 21 นางสาว อิสริยนันต์ สุขสกุลวงศ์ Rov E-Sports
22 17108 4 5 22 นางสาว ชนิกานต์ จันทรเนตร เกม plato plajai
23 17117 4 5 23 นางสาว พรนภัส หินทอง เกม plato plajai
24 17125 4 5 24 นางสาว อลิสรา โทสุวรรณ์ เกม plato plajai
25 17126 4 5 25 นางสาว อาทิตยา คงศีล ทำหนังสั้น
26 17171 4 5 26 นางสาว ศศิธร ทับเอม board game
27 17172 4 5 27 นางสาว ศศิวิมล ศิริเมือง วอลเลย์บอล
28 17198 4 5 28 นางสาว บัณฑิตา ภุมมาลา ธนาคารโรงเรียน
29 17203 4 5 29 นางสาว พรกมล เชียงขวาง เกม plato plajai
30 17207 4 5 30 นางสาว ศศิกาล ลับแสง Physicas added & do homework
31 17210 4 5 31 นางสาว สิริญา ยิ้มแย้ม ธนาคารโรงเรียน
32 17246 4 5 32 นางสาว พิริยา แพทย์สมาน วอลเลย์บอล
33 17271 4 5 33 นางสาว กรพินธุ์ เงินหล่อ ฟุตซอล
34 17272 4 5 34 นางสาว เกศสุดา พลอยงาม เกม plato plajai
35 17331 4 5 35 นางสาว ภัครมัย กาสาน Tik Tok สร้างสรรค์
36 17373 4 5 36 นางสาว สิริกร มากลั่น เกม plato plajai
37 17457 4 5 37 นางสาว อรวรา ทิคำเกษ เกม plato plajai
38 18144 4 5 38 นางสาว อริสรา สิทธิชัยเจริญ วอลเลย์บอล
39 18763 4 5 39 นางสาว ชมนภา ชฎาธารธรรม board game