ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16932 4 7 1 นาย กิตติศักดิ์ คงประโคน Physicas added & do homework
2 17182 4 7 2 นาย วรกฤต นาคแก้ว ดนตรีนำเสนอ
3 17220 4 7 3 นาย ธนกฤต พรหมจันทร์ วอลเลย์บอล
4 17221 4 7 4 นาย ธีรพัฒน์ กลิ่นหอม กรีฑาเพื่อสุขภาพ
5 16949 4 7 5 นางสาว ชนิภรณ์ ตุ่นหรัด board game
6 16953 4 7 6 นางสาว ปัณณรัตน์ วิทยาจิรพัฒน์ admission to princess school
7 16956 4 7 7 นางสาว พัชรพร อินทกรณ์ admission to princess school
8 16958 4 7 8 นางสาว ภูริชยา ขัดบุญเรือง admission to princess school
9 16965 4 7 9 นางสาว สิริวรรณ วงค์อ่อง board game
10 16989 4 7 10 นางสาว รัตนภิญญา คงสุริยะภิญโญ ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์)
11 16993 4 7 11 นางสาว วรันพร บุญปั้น Reelism
12 17031 4 7 12 นางสาว เบญญาภา เลียงวัฒนชัย Reelism
13 17036 4 7 13 นางสาว วรรณรดา ศักดิ์สุวรรณกุล Reelism
14 17064 4 7 14 นางสาว กมลนิตย์ โรจน์กิตติทัตกุล วอลเลย์บอล
15 17066 4 7 15 นางสาว กัญญารัตน์ แสงสว่าง สเก็ตบอร์ด
16 17068 4 7 16 นางสาว ณภัสรณ์ ยี่สุ่นศรี general food
17 17107 4 7 17 นางสาว ชนัญชิตา หม่องกระโทก Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
18 17118 4 7 18 นางสาว วรกาญจน์ เมฆขุนทด Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
19 17156 4 7 19 นางสาว ณัฐธิชา แต่งศรี Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
20 17159 4 7 20 นางสาว ธัญลักษณ์ นฤภัย วอลเลย์บอล
21 17160 4 7 21 นางสาว ธิติมา เอกสินธ์ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
22 17162 4 7 22 นางสาว ปภัสสร สามนารี สเก็ตบอร์ด
23 17163 4 7 23 นางสาว ปรียาภัค คุนากร board game
24 17167 4 7 24 นางสาว พิมพ์ชนก เป๊ะอยู่ board game
25 17168 4 7 25 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วงาม board game
26 17196 4 7 26 นางสาว นพจิรา ทองเป้อ Computer playing
27 17205 4 7 27 นางสาว วริษา เรืองศรี Computer playing
28 17208 4 7 28 นางสาว ศิวพร ดอกแย้ม Physicas added & do homework
29 17214 4 7 29 นางสาว อรปรียา มุตตระ ธนาคารโรงเรียน
30 17238 4 7 30 นางสาว ตรีเนตร ยานี วอลเลย์บอล
31 17240 4 7 31 นางสาว นัฐยาภรณ์ พานิล วอลเลย์บอล
32 17243 4 7 32 นางสาว ปรัชชาริณี บรมสุข วอลเลย์บอล
33 17247 4 7 33 นางสาว ภทรพรรณ เวียนอยู่สุข วอลเลย์บอล
34 17274 4 7 34 นางสาว ณัฐริกา ใบชู สเก็ตบอร์ด
35 17276 4 7 35 นางสาว เตชินี ยิ้มแย้ม สเก็ตบอร์ด
36 17278 4 7 36 นางสาว เบญญทิพย์ รัสมียัน ศัพท์จีนน่ารู้
37 17283 4 7 37 นางสาว ลักษณา เมืองแสงธรรม เกม plato plajai
38 17333 4 7 38 นางสาว ศศิวิมล แสนสำราญ admission to princess school
39 17334 4 7 39 นางสาว อธิปประภา ยะป๊อก admission to princess school
40 17365 4 7 40 นางสาว พิมพ์ชนก ปานุเวช วอลเลย์บอล
41 17445 4 7 41 นางสาว ธีรนาฏ งาหอม board game