ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16973 4 9 1 นาย ภูวนัย ระบาเลิศ Rov E-Sports
2 17007 4 9 2 นาย ปรพฤทธิ์ ศรีจุ้ย ROV for relax
3 17009 4 9 3 นาย พงศธร เพิ่มบุญเรือง Sing and Chill
4 17016 4 9 4 นาย ยุทธนา อ่อนเพ็ง กรีฑาเพื่อสุขภาพ
5 17019 4 9 5 นาย วรเมธ สิทธิหงษ์ ฟุตบอล
6 17052 4 9 6 นาย พงพชร จันทะวงษ์ Computer playing
7 17131 4 9 7 นาย ขวัญเมือง จันแดง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
8 17132 4 9 8 นาย จักรรินทร์ ใหม่โสภา E-sport
9 17145 4 9 9 นาย วิศวะ พุทธา Rov E-Sports
10 17304 4 9 10 นาย ภาณุพงศ์ หรบรรณ์ มูเตดวง
11 17338 4 9 11 นาย ธีรเดช คำใจ Rov E-Sports
12 17348 4 9 12 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สายลีรักษ์ เกม plato plajai
13 17391 4 9 13 นาย วทัญญู บุญญะ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
14 17420 4 9 14 นาย จิรวงศ์ ไชยปัญญา Rov E-Sports
15 17429 4 9 15 นาย พฤทธิพร รื่นเริง Rov E-Sports
16 17434 4 9 16 นาย ยศภัทร จันทร์แก้ว Rov E-Sports
17 17436 4 9 17 นาย วีรวุฒิ เหลืองอ่อน Rov E-Sports
18 17441 4 9 18 นาย อธิชา สิงห์ใส กรีฑาเพื่อสุขภาพ
19 18160 4 9 19 นาย ภานุเดช มุจรินทร์ Student Council
20 18757 4 9 20 นาย พงศกร ไชยมงกุฏ ฟุตบอล
21 19292 4 9 21 นาย มินธาดา ตลับทอง ดนตรีสากล
22 17035 4 9 22 นางสาว โยษิตา สีสูงเนิน E-sport
23 17103 4 9 23 นางสาว กัญญาณัฐ พยัฆทอง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
24 17105 4 9 24 นางสาว เขมจิรา อุปโคตร Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
25 17206 4 9 25 นางสาว วันวิสา นิ่มน้อย Tik Tok สร้างสรรค์
26 17277 4 9 26 นางสาว นันทภร จันทรังษี ธนาคารโรงเรียน
27 17282 4 9 27 นางสาว รัชญากรณ์ อ่อนธรรม ธนาคารโรงเรียน
28 17291 4 9 28 นางสาว สุวรรณา เรืองชัย กินอยู่เป็น
29 17313 4 9 29 นางสาว ขจิตา ทองดี กรีฑาเพื่อสุขภาพ
30 17318 4 9 30 นางสาว ณัฐวดี เที่ยงทำ Student Council
31 17320 4 9 31 นางสาว ณิชานันท์ ศรีเกื้อกลิ่น Student Council
32 17324 4 9 32 นางสาว ปณิตตรา สัตรา Rov E-Sports
33 17354 4 9 33 นางสาว ณัฐมา คุ้มทรัพย์ นาฏศิลป์ไทย
34 17402 4 9 34 นางสาว ปรียนิตย์ สำลีอ่อน เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
35 17404 4 9 35 นางสาว พรนิชา ธนพรพนิต Anime X Cosplay
36 17409 4 9 36 นางสาว รัตนภรณ์ ภูมิภาค ธนาคารโรงเรียน
37 17414 4 9 37 นางสาว ศศิวิมล จันทรวิเชียร ธนาคารโรงเรียน
38 17453 4 9 38 นางสาว วริศรา จูคงทน เกมภาษาไทย
39 18161 4 9 39 นางสาว เอกปรียา ไชยมั่น เกมภาษาไทย