ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16305 5 1 1 นาย ธนวัฒน์ พลศักดิ์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
2 16307 5 1 2 นาย ธีรพัฒน์ จันทนจินดา เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
3 16310 5 1 3 นาย ปรัชญา วงค์อยู่ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
4 16315 5 1 4 นาย สหรัฐ สุทธิวงศ์ ทบทวนเรียนทบทวนใจ
5 16346 5 1 5 นาย ศักดิ์นันท์ บุญเมือง ทบทวนเรียนทบทวนใจ
6 16436 5 1 6 นาย ธนพล ปานคง board game
7 16437 5 1 7 นาย ธีรศักดิ์ หอมหวล เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
8 16493 5 1 8 นาย สิรภพ วิระวณิชย์ชัย เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
9 17558 5 1 9 นาย ณัฐดนัย ดีเลิศ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
10 16319 5 1 10 นางสาว เกตน์นิภา จันทรเสนา เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
11 16320 5 1 11 นางสาว เกษชญา สาระทิศ ทบทวนเรียนทบทวนใจ
12 16321 5 1 12 นางสาว ชนัญชิดา ชลสิทธางกูร ทบทวนเรียนทบทวนใจ
13 16323 5 1 13 นางสาว ณัฐธิดา ชูรัตน์ ทบทวนเรียนทบทวนใจ
14 16324 5 1 14 นางสาว ปฏิญญา โพธิ์สุวรรณ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
15 16328 5 1 15 นางสาว ลลนา แคนหนอง ทบทวนเรียนทบทวนใจ
16 16330 5 1 16 นางสาว ศุภาพัชญ์ ลักษณา ทบทวนเรียนทบทวนใจ
17 16331 5 1 17 นางสาว สิริกัลยา พิมพากร ทบทวนเรียนทบทวนใจ
18 16334 5 1 18 นางสาว อักษราภัค คำขันตี ทบทวนเรียนทบทวนใจ
19 16358 5 1 19 นางสาว ปวริศา สุกใส ทบทวนเรียนทบทวนใจ
20 16364 5 1 20 นางสาว รินรดา อิทธิพัทธานนท์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
21 16365 5 1 21 นางสาว วทันยา แวงวงศ์ เชียร์และแปรอักษร 2
22 16369 5 1 22 นางสาว เสาวนันท์ อุปคำ ทบทวนเรียนทบทวนใจ
23 16459 5 1 23 นางสาว นิภาพร ชาดา board game
24 16460 5 1 24 นางสาว ปาวรี ปัญญาวิชัย เชียร์เเละเเปรอักษร 1
25 16461 5 1 25 นางสาว ปาวิณี ปัญญาวิชัย เชียร์เเละเเปรอักษร 1
26 16467 5 1 26 นางสาว วัชราณี เทมียะโก board game
27 16471 5 1 27 นางสาว สุชานันท์ ยกเจริญ board game
28 16500 5 1 28 นางสาว ธันย์ชนก เพ็งพล Netflix WeTV Viu IQIY
29 16505 5 1 29 นางสาว พรกนก พลายด้วง Computer playing
30 16507 5 1 30 นางสาว พัทร์ธีรา จันทร์เสน Computer playing
31 16529 5 1 31 นางสาว เจนี่ มิตรสามารถ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
32 16542 5 1 32 นางสาว ภัคจิรา โมกัณฑ์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
33 16543 5 1 33 นางสาว มทินา ประไวย์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
34 16544 5 1 34 นางสาว รินนีนาถ พงษ์บ้านไร่ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
35 16588 5 1 35 นางสาว ศิริลักษณ์ ถินทอง เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
36 16625 5 1 36 นางสาว อัญชิสา อ่อนเกตุ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
37 16719 5 1 37 นางสาว ธาราภรณ์ มีแทน ทบทวนเรียนทบทวนใจ
38 16796 5 1 38 นางสาว พิมพ์พิชญา อุปทุม Enjoy Life Enjoy Food
39 16804 5 1 39 นางสาว อนัญญา ธำรงศรีสกุล Enjoy Life Enjoy Food