ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16314 5 2 1 นาย ศุภโชค ทัดเจริญ ชุมนุมลูกเสืือ
2 16336 5 2 2 นาย เดชาธร เทียบเศียร ชุมนุมลูกเสืือ
3 16337 5 2 3 นาย ปฏิญญา พรรณโรจน์ ชุมนุมลูกเสืือ
4 16338 5 2 4 นาย ปฏิภาณ พันธ์แย้ม ชุมนุมลูกเสืือ
5 16415 5 2 5 นาย ศุภนนท์ นิยมรัตน ติวเตอร์​ตัวป่วน
6 16440 5 2 6 นาย ภูรินท์รวิชญ์ จิตรานุเคราะห์ ติวเตอร์​ตัวป่วน
7 16441 5 2 7 นาย ภูริพัฒน์ ศรีชามุกข์ เชียร์เเละเเปรอักษร 1
8 16442 5 2 8 นาย ภูวเดช มิ่งขวัญ การแสดงกลางแจ้ง
9 16446 5 2 9 นาย วีระชัย ศรีฟ้า การแสดงกลางแจ้ง
10 16448 5 2 10 นาย สรวิศ สงวนช้อย ติวเตอร์​ตัวป่วน
11 16516 5 2 11 นาย ชนนันท์ ชัยนนถี ดนตรีสากล
12 16525 5 2 12 นาย สวีเดน สุทธิวงศ์ ติวเตอร์​ตัวป่วน
13 16592 5 2 13 นาย จิรัชชัย เจริญสุข เกมนันทนาการสร้างสรรค์
14 16597 5 2 14 นาย ธนัท หล้าต๊ะ ชุมนุมลูกเสืือ
15 16635 5 2 15 นาย ธนดล เอกนพมณี ชุมนุมลูกเสืือ
16 16701 5 2 16 นาย ณัฏฐกร ถินทอง ติวเตอร์​ตัวป่วน
17 16707 5 2 17 นาย ธานันดา ฉิมพลี Song of the Roses
18 16738 5 2 18 นาย คมกฤช สีเพ็ชร เกมนันทนาการสร้างสรรค์
19 18666 5 2 19 นาย วชรพงศธร วิธิสินธุ์ ชุมนุมลูกเสืือ
20 16355 5 2 20 นางสาว ชุติกาญจน์ มาตรา ติวเตอร์​ตัวป่วน
21 16360 5 2 21 นางสาว พรรณวษา สุริยสัตย์ ติวเตอร์​ตัวป่วน
22 16362 5 2 22 นางสาว ภัทรพร เวียงสงค์ ติวเตอร์​ตัวป่วน
23 16418 5 2 23 นางสาว กัญญารัตน์ สาระยาน Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
24 16423 5 2 24 นางสาว นรินทิพย์ บุญส่ง ติวเตอร์​ตัวป่วน
25 16430 5 2 25 นางสาว สุพัชริญา บุญทา ติวเตอร์​ตัวป่วน
26 16510 5 2 26 นางสาว มณฑกาญจน์ ทองล้วน ติวเตอร์​ตัวป่วน
27 16546 5 2 27 นางสาว วรนิษฐา มากฉาย เชียร์เเละเเปรอักษร 1
28 16547 5 2 28 นางสาว ศลัยฉัตร เหมือนสมัย เชียร์เเละเเปรอักษร 1
29 16551 5 2 29 นางสาว สุปรียา อัญทะปัญญา ติวเตอร์​ตัวป่วน
30 16581 5 2 30 นางสาว ชนากานต์ ถินทอง เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
31 16585 5 2 31 นางสาว ปาริชาต ดีทองแก้ว เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
32 16685 5 2 32 นางสาว ปวีณ์ธิดา กรุดพันธ์ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
33 16687 5 2 33 นางสาว ปิยธิดา จันทรักษา เกมนันทนาการสร้างสรรค์
34 16690 5 2 34 นางสาว ภัทรธิดา สิทธิชาติ ติวเตอร์​ตัวป่วน
35 16763 5 2 35 นางสาว ปิยะพร อุภัยพันธ์ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
36 16764 5 2 36 นางสาว พรชนก ชูฉัตร เกมนันทนาการสร้างสรรค์
37 16793 5 2 37 นางสาว ปภัสสร สวนขวัญ Enjoy Life Enjoy Food
38 17554 5 2 38 นางสาว สุพิชญา วารีรัตน์ ติวเตอร์​ตัวป่วน
39 18667 5 2 39 นางสาว ชินานาง เวียงแก เกมนันทนาการสร้างสรรค์
40 18668 5 2 40 นางสาว ณัฏฐณิชา เป้าปิด ติวเตอร์​ตัวป่วน
41 18669 5 2 41 นางสาว พรรษชล ขำคม ติวเตอร์​ตัวป่วน
42 18670 5 2 42 นางสาว สุชาดา จันปัญญา เกมนันทนาการสร้างสรรค์
43 18671 5 2 43 นางสาว อัฐภิญญา ไผ่เถื่อน ติวเตอร์​ตัวป่วน