ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16317 5 4 1 นาย สุพีร์ นวรัตน์ D.I.Y. Chemistry
2 16372 5 4 2 นาย ณัฏฐชัย ดีชัยยะ ดนตรีสากล
3 16375 5 4 3 นาย ปัณณกร พลเสน หมากรุก
4 16435 5 4 4 นาย เชษฐา ฐานะวัน เตรียมทหาร
5 16447 5 4 5 นาย วุฒิชัย ว่องไว เตรียมทหาร
6 16482 5 4 6 นาย ปัญญา แฉล้ม รันวงการพับจี
7 16485 5 4 7 นาย ภูดิท ตันติจิรประภากูล รันวงการพับจี
8 16527 5 4 8 นาย เสกสรรภูมินทร์ สมสวย ปั้นหมอ
9 16604 5 4 9 นาย วรวุฒิ มิตรภูมิวิบูลย์ รันวงการพับจี
10 16634 5 4 10 นาย ธนกร อยู่เย็น D.I.Y. Chemistry
11 16671 5 4 11 นาย ภูวนาถ สาขามุละ ดนตรีสากล
12 16700 5 4 12 นาย กิตติทัต มาวัชระ เทคโนโลยีส่องชีวิต
13 17559 5 4 13 นาย จิรพนธ์ วังยายฉิม ดนตรีสากล
14 18680 5 4 14 นาย กิตติ์เมธี ธนเปี่ยมภูวนนท์ ดนตรีสากล
15 18681 5 4 15 นาย พงศกร เกศนาคินทร์ Rov E-Sports
16 18682 5 4 16 นาย มงคลศิริ ศิลาเหลือง ดนตรีสากล
17 18683 5 4 17 นาย สิทธิโชค อุทัยกรม Computer playing
18 18684 5 4 18 นาย สิปปกร บัวแบน Computer playing
19 18685 5 4 19 นาย สุรเชษฐ์ แซ่ลิ้ว ศัพท์จีนน่ารู้
20 18686 5 4 20 นาย อภิณภัทร นาคมะเริง ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
21 18687 5 4 21 นาย อรรถชัย หอดขุนทด Anime X Cosplay
22 18688 5 4 22 นาย เอกฉัท สถาผล วาดมังงะ
23 18755 5 4 23 นาย สิริวิชญ์ จั่นเผือก เตรียมทหาร
24 16354 5 4 24 นางสาว ชลิสา ชุมเกต ปั้นหมอ
25 16357 5 4 25 นางสาว นลินนิภา สังข์เสนาะ ปั้นหมอ
26 16457 5 4 26 นางสาว นริศา วรจักร์ การแสดงกลางแจ้ง
27 16463 5 4 27 นางสาว แพรวา นาคคล้าย การแสดงกลางแจ้ง
28 16464 5 4 28 นางสาว ภัทรธาดา รอดดี เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ
29 16509 5 4 29 นางสาว ภัทรธิดา สุขแจ่ม ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
30 16720 5 4 30 นางสาว นภัสนันญ์ ขรรค์เพ็ชร์ เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
31 16722 5 4 31 นางสาว ปณิดา จันทร์สด เรียนรู้ผ่านเครือข่าย
32 16757 5 4 32 นางสาว ณัฐยาน์ บุญเชิญ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
33 16767 5 4 33 นางสาว วรานันท์ บุญมาเลิศ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
34 16800 5 4 34 นางสาว วรัญญา สีลา ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
35 16681 5 4 35 นางสาว ธัญจิรา แก้วสนธิ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
36 18689 5 4 36 นางสาว จิราทิพย์ สวนงาม ศัพท์จีนน่ารู้
37 18690 5 4 37 นางสาว ณัฏฐณิชา อันเสน ศัพท์จีนน่ารู้
38 18691 5 4 38 นางสาว ณัฎฐธิดา หวังประเสริฐ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
39 18692 5 4 39 นางสาว พรนิภา คำแก้ว ปั้นหมอ