ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16343 5 7 1 นาย ภานุพงศ์ เร่งแสวง ชุมนุมลูกเสืือ
2 16381 5 7 2 นาย ศักรินทร์ แซ่ตั้ง เชียร์เเละเเปรอักษร 1
3 16400 5 7 3 นาย เจษฎา จันทร์อยู่ ดนตรีสากล
4 16595 5 7 4 นาย ถิรวุฒิ น้อยเนาวสัตย์ Rov E-Sports
5 16603 5 7 5 นาย วรโชติ ตนประเสริฐ รันวงการพับจี
6 16608 5 7 6 นาย ศิริวัฒน์ คุชิตา ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
7 16322 5 7 7 นางสาว ณัฎฐนิชา ไชยพลบาล ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
8 16327 5 7 8 นางสาว มุทิตา ผลภาษี ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
9 16332 5 7 9 นางสาว หทัยรัตน์ แผลงฤทธิ์ นวดเพื่อสุขภาพ
10 16382 5 7 10 นางสาว กมลชนก วรรณสร้อย Sing and Chill
11 16389 5 7 11 นางสาว นริศรา สอนเมือง Sing and Chill
12 16397 5 7 12 นางสาว อชิรญา พงษ์ศาโรจน์ Sing and Chill
13 16398 5 7 13 นางสาว อรปรียา สุขแก้ว Sing and Chill
14 16420 5 7 14 นางสาว กิติยา โพธิ์หะนาม Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
15 16421 5 7 15 นางสาว ขนิษฐ์กุล คล้ายรุ่งเรือง Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
16 16429 5 7 16 นางสาว วิภาวี แสงเดือน Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
17 16453 5 7 17 นางสาว ณัฐนันท์ ขาวผ่อง เชียร์เเละเเปรอักษร 1
18 16473 5 7 18 นางสาว สุนทรีย์ โพธิ์มูล เชียร์เเละเเปรอักษร 1
19 16494 5 7 19 นางสาว กมลลักษณ์ ผู้บรรเจิดศักดิ์ Netflix WeTV Viu IQIY
20 16497 5 7 20 นางสาว ณัฏฐิกา ปลั่งกลาง เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
21 16498 5 7 21 นางสาว ดวงฤดี รอตทอง Netflix WeTV Viu IQIY
22 16501 5 7 22 นางสาว นพรัตน์ นาราช Netflix WeTV Viu IQIY
23 16506 5 7 23 นางสาว พรนภา สำราญรมย์ Netflix WeTV Viu IQIY
24 16508 5 7 24 นางสาว แพรวา กิ่งมาลา เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
25 16511 5 7 25 นางสาว รัชริษา เหลือสิน Netflix WeTV Viu IQIY
26 16512 5 7 26 นางสาว ศิริรัชย์ สงนวน Computer playing
27 16514 5 7 27 นางสาว อาทิตยา ทองประสาร ศัพท์จีนน่ารู้
28 16532 5 7 28 นางสาว ณัฐดา ดำรงอาภาติ นวดเพื่อสุขภาพ
29 16577 5 7 29 นางสาว จิตตราภรณ์ นิทะ เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
30 16583 5 7 30 นางสาว ณัฐพร หอมชวน เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
31 16587 5 7 31 นางสาว วีรภัทรา เนธิบุตร เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด
32 16623 5 7 32 นางสาว สิริลักษณ์ เทศธรรม นวดเพื่อสุขภาพ
33 16647 5 7 33 นางสาว กนกกาญจน์ สายขุนทด Rov E-Sports
34 16656 5 7 34 นางสาว พัณณ์ชิตา เอกโชติปิยวัฒน์ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
35 16662 5 7 35 นางสาว อุบลวรรณ แซ่เล้า ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
36 16691 5 7 36 นางสาว มนัสนันท์ พรหมมาพันธุ์ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
37 16693 5 7 37 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเจริญ เชียร์เเละเเปรอักษร 1