ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15729 6 10 1 นาย กฤตชัย สิงหรัตนากร Reelism
2 15740 6 10 2 นาย รัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ Reelism
3 18129 6 10 3 นาย กิตติกรณ์ พลโสดา Reelism
4 18130 6 10 4 นาย ภักดิ์ดี โพธิ์ศรี Reelism
5 15744 6 10 5 นางสาว ณัฐวดี แสนบุตร Reelism
6 15749 6 10 6 นางสาว นริศรา ดาราโพธิ์ Reelism
7 15753 6 10 7 นางสาว ปาริษา ขาวสวย Reelism
8 15758 6 10 8 นางสาว วัฏพร จงแพร Reelism
9 15759 6 10 9 นางสาว วินันทณา โพธิ์ทอง Reelism
10 15780 6 10 10 นางสาว กัญญ์ฐิชา แสงแจ่ม Reelism
11 15789 6 10 11 นางสาว พัณณิตา ตระการเดชา Reelism
12 15795 6 10 12 นางสาว ศศิปรียา กาญจนกานน Reelism
13 18131 6 10 13 นางสาว กาญจนสุดา ขันธศิมาเณศ Reelism
14 18132 6 10 14 นางสาว ณัฐชยา ซอกผา Reelism
15 18133 6 10 15 นางสาว นรินทิพย์ คำมา Reelism
16 18134 6 10 16 นางสาว ปณัชธิดา แย้มเพียร Reelism
17 18136 6 10 17 นางสาว แพรวา จันทร์จรัส Reelism
18 18137 6 10 18 นางสาว ภัทรภร สงทอง Reelism
19 18138 6 10 19 นางสาว มนัสชนก สิมบุตร Reelism
20 18139 6 10 20 นางสาว เมทินี แปงแก้ว Reelism
21 18140 6 10 21 นางสาว อัจจิมา คงชูผล Reelism