ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15732 6 3 1 นาย ณัฐพงศ์ มาศขาว Student Council
2 15767 6 3 2 นาย ณัฐภูมิ สีผึ้ง ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
3 15770 6 3 3 นาย ธนวัฒน์ ตันเจริญกุล คณิตศาสตร์
4 15771 6 3 4 นาย ธิเบศร์ ประจัด D.I.Y. Chemistry
5 15775 6 3 5 นาย รัชพล วรโพธิ์ เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
6 15776 6 3 6 นาย สุพัฒน์ วุฒิศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
7 15814 6 3 7 นาย อินทรายุทธ ทาวะรัตน์ board game
8 15832 6 3 8 นาย ชลพัฒน์ นาไชย Student Council
9 15928 6 3 9 นาย ปัญญาวุฒิ แก้วสีคร้าม Weight training
10 15932 6 3 10 นาย ลิปปกร ฉิมพาลี ปั้นหมอ
11 15935 6 3 11 นาย เศรษฐพงศ์ พูลประดิษฐ์ Weight training
12 15980 6 3 12 นาย อนันต์สิทธิ์ ครุธแสง ชุมนุมถ่ายภาพ
13 16052 6 3 13 นาย กฤติพงศ์ คำนุ Weight training
14 18085 6 3 14 นาย กรวิชญ์ ปัญญาโชติ Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา
15 18086 6 3 15 นาย กฤษฎิพัชระ เสริมผล เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
16 18087 6 3 16 นาย ณัฐพงษ์ สถิตย์ถาวรชัย เกม plato plajai
17 18088 6 3 17 นาย ธิติสรรค์ ธรรมรส Weight training
18 18089 6 3 18 นาย พรภวิษย์ จิรเลิศวิทยาพร D.I.Y. Chemistry
19 18090 6 3 19 นาย โภคิน สูงแข็ง ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
20 18091 6 3 20 นาย ศุภณัฐ พรมทา เชียร์และแปรอักษร 3
21 15779 6 3 21 นางสาว กนกพร สิทธิสาตร์ Reading is sexy
22 15791 6 3 22 นางสาว พิมพ์ผกามาศ เจริญบุญ D.I.Y. Chemistry
23 15798 6 3 23 นางสาว อชิตา เสือสูงเนิน Reading is sexy
24 15907 6 3 24 นางสาว รวิสรา มณีพันธุ์ Student Council
25 15952 6 3 25 นางสาว พีทยารัตน์ หอมอ่อน เครื่องดื่มหลากรส
26 15954 6 3 26 นางสาว วันวิสาข์ พูนผล เครื่องดื่มหลากรส
27 15957 6 3 27 นางสาว วิราสินีย์ เขียวเกษม เครื่องดื่มหลากรส
28 16002 6 3 28 นางสาว สุพิชญา พลเสนา Reading is sexy
29 16082 6 3 29 นางสาว ทัตพร สีหาวัฒน์ D.I.Y. Chemistry
30 16095 6 3 30 นางสาว สุพัตรา ประจงจัด เชียร์และแปรอักษร 3
31 16136 6 3 31 นางสาว สรินญา ขวัญสุวรรณ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
32 16165 6 3 32 นางสาว กานต์พิชชา อีสาน แฟชั่นดีไซต์
33 16168 6 3 33 นางสาว ฐิติรัตน์ ศิลา D.I.Y. Chemistry
34 16176 6 3 34 นางสาว ปาริชาติ คุ้มสุวรรณวงศ์ แฟชั่นดีไซต์
35 16182 6 3 35 นางสาว วรัญญา คล้ายเพ็ง แฟชั่นดีไซต์
36 16218 6 3 36 นางสาว เพ็ญทิพา ศิริโภคา แฟชั่นดีไซต์
37 17576 6 3 37 นางสาว อพัชฌา เหล่าระพะ เครื่องดื่มหลากรส
38 18092 6 3 38 นางสาว ฐิดาภา ศรีบุญเรือง D.I.Y. Chemistry
39 18093 6 3 39 นางสาว ธิดารัตน์ กัลยารัตน์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย
40 18095 6 3 40 นางสาว วริศรา ว่องไวงาน D.I.Y. Chemistry
41 18096 6 3 41 นางสาว อรปรียา วรเศรษฐี D.I.Y. Chemistry
42 18097 6 3 42 นางสาว อานัญญา ยุติธรรม D.I.Y. Chemistry