ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15736 6 4 1 นาย นราธิป มงคลอร่ามรัตน์ Wesing2gether
2 15774 6 4 2 นาย ยศวีร์ พิมพ์รัฐเกษม Wesing2gether
3 15778 6 4 3 นาย อุดมศักดิ์ กอฟัก Wesing2gether
4 15813 6 4 4 นาย สรวิศ อุตสาหะ Student Council
5 15843 6 4 5 นาย ภูรีภัทร สีวิบูลย์ Student Council
6 15847 6 4 6 นาย วิรุณรุ่ง เขื่อนรอบ Student Council
7 15852 6 4 7 นาย อดิศักดิ์ มีสอน Student Council
8 15853 6 4 8 นาย อภิสิทธิ์ เหล่าผา Student Council
9 15881 6 4 9 นาย ธนกฤต ตะโกใหญ่ Student Council
10 15883 6 4 10 นาย บริบูรณ์ ยิ้มละมัย English kid สิ kiss
11 15888 6 4 11 นาย อภิรักษ์ พันเทศ Wesing2gether
12 15916 6 4 12 นาย จิรวัฒน์ วรวาท Rov E-Sports
13 15931 6 4 13 นาย ภูบดินทร์ ศรีนิล ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง
14 15972 6 4 14 นาย ภาคิน อาสายศ เกมนันทนาการสร้างสรรค์
15 16056 6 4 15 นาย ธนกฤต วิทยสิริไพบูลย์ Weight training
16 16064 6 4 16 นาย ภัทราวุธ วิจิตรสัมพันธ์ Weight training
17 16150 6 4 17 นาย นัฐวัฒน์ ทองสำราญ Wesing2gether
18 16187 6 4 18 นาย กรรชัย จันทร์ธรรม Wesing2gether
19 16191 6 4 19 นาย ปริยกร สุวรรณ Student Council
20 16194 6 4 20 นาย เมธาพันธ์ มณีสารอมรศิริ Rov E-Sports
21 16196 6 4 21 นาย ยุทธสิทธิ์ พิรักษา Student Council
22 16202 6 4 22 นาย ศุภกร เรืองโรจน์ Rov E-Sports
23 15742 6 4 23 นางสาว ชนินาถ สุวรรณศร เชียร์และแปรอักษร 3
24 15745 6 4 24 นางสาว ณิชวรรณ บุญคุ้ม เชียร์และแปรอักษร 3
25 15856 6 4 25 นางสาว ญาณีนาถ วงศ์บ้านดู่ เชียร์และแปรอักษร 3
26 15895 6 4 26 นางสาว ดวงกมล เป้าประเสริฐ เชียร์และแปรอักษร 3
27 15899 6 4 27 นางสาว พลอยชมพู เสมอภาพ ROV for relax
28 15911 6 4 28 นางสาว สิลานี ช่วยเจริญสุข เชียร์และแปรอักษร 3
29 15914 6 4 29 นางสาว สุรัตชวดี ประทุมมา เชียร์และแปรอักษร 3
30 15939 6 4 30 นางสาว กัณญณัช จันทร ดนตรีสากล
31 15940 6 4 31 นางสาว กีรติ นิ่มอนงค์ เกม plato plajai
32 15947 6 4 32 นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์ทอง ROV for relax
33 15951 6 4 33 นางสาว พิมพ์ณัฐชยา สร้อยคำ ROV for relax
34 16025 6 4 34 นางสาว กาญจนา อ้นวิเชียร เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
35 16027 6 4 35 นางสาว กุลนิษฐ์ ฤทธิ์รักษ์ ทำหนังสั้น
36 16038 6 4 36 นางสาว พิชาพัชร์ พงษ์หิรัณยคุณ ทำหนังสั้น
37 16089 6 4 37 นางสาว วรรณวนัช แก้วบัว นวดเพื่อสุขภาพ
38 16166 6 4 38 นางสาว ขวัญกมลศรี จันดี นวดเพื่อสุขภาพ
39 18098 6 4 39 นางสาว ณัฐภัสษร กุศลรักษ์ ทำหนังสั้น
40 18099 6 4 40 นางสาว ตวรรณ หนูริด ทำหนังสั้น
41 18100 6 4 41 นางสาว สุทัตตา แจ้งใจดี เด็กNurse (พยาบาลน้อย)
42 18101 6 4 42 นางสาว สุวิชญา สีแสด นันทนาการ make friends
43 18102 6 4 43 นางสาว อนุโนทัย แสวงผล ทำหนังสั้น