ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15806 6 7 1 นาย ชัชวาล ว่าขานฤทธี สเก็ตบอร์ด
2 15808 6 7 2 นาย บุณยกร น้อยสุขี เชียร์และแปรอักษร 3
3 15838 6 7 3 นาย ธนากร เรืองแจ่ม สเก็ตบอร์ด
4 15920 6 7 4 นาย ณัฐกรณ์ พุ่มหริ่ง เกม plato plajai
5 15923 6 7 5 นาย ติณณภพ แปลสนม เชียร์และแปรอักษร 3
6 15930 6 7 6 นาย พิสิษฐ์ เหล็กดี Weight training
7 15934 6 7 7 นาย ศุวิชญพงศ์ ทะวงษ์เงิน Weight training
8 16097 6 7 8 นาย กฤติน ใจมุ่ง เพลงและการละเล่นยุค 90
9 16144 6 7 9 นาย คฑาวุธ เดชขุนทด นวดเพื่อสุขภาพ
10 18120 6 7 10 นาย ฐานิสร ศิริบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18121 6 7 11 นาย ณัชพงศ์ พุ่มทิม ฟุตซอล
12 18122 6 7 12 นาย ธนโชติ ธีรธำรง เชียร์และแปรอักษร 3
13 15756 6 7 13 นางสาว ภริตา ตานะเศรษฐ เชียร์และแปรอักษร 3
14 15760 6 7 14 นางสาว ศิรินันท์ ชัยฉลาด เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์
15 15815 6 7 15 นางสาว ชนิสรา เอเดิง เชียร์และแปรอักษร 3
16 15826 6 7 16 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญจิตร เชียร์และแปรอักษร 3
17 15827 6 7 17 นางสาว อพิชญา รัตนภูมิสิทธิ์ Student Council
18 15855 6 7 18 นางสาว ญดา เสรีพงศ์ สวัสดิการSKS
19 15857 6 7 19 นางสาว ณัฐพร นครชัย สวัสดิการSKS
20 15859 6 7 20 นางสาว นัฐมล เชยอักษร เพลงและการละเล่นยุค 90
21 15864 6 7 21 นางสาว พลอยชมพู สัมพันธมิตร ศัพท์จีนน่ารู้
22 15867 6 7 22 นางสาว พิมพ์ชนก เอื้อศรี สวัสดิการSKS
23 15872 6 7 23 นางสาว สิริยากร ถิ่นทะเล เพลงและการละเล่นยุค 90
24 15942 6 7 24 นางสาว ขวัญชนก เรือนเพ็ง เกม plato plajai
25 15946 6 7 25 นางสาว ณัฐธิดา ธัญสม เกม plato plajai
26 15949 6 7 26 นางสาว ธัญรัตน์ เย็นชื้น เกม plato plajai
27 15990 6 7 27 นางสาว ปริยาภัทร เทพเสนา สวัสดิการSKS
28 15991 6 7 28 นางสาว พรชนิตว์ นามวัฒน์ TikTok ker
29 15995 6 7 29 นางสาว รัชดาพร ทีหอคำ สวัสดิการSKS
30 16001 6 7 30 นางสาว ศิวพร พิมพ์ดอนอัด TikTok ker
31 16003 6 7 31 นางสาว อภิญญา สราคำ TikTok ker
32 16087 6 7 32 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริรัชตวงศ์ นาฏศิลป์ไทย
33 16088 6 7 33 นางสาว เมธาวี จันทร์หอม เพลงและการละเล่นยุค 90
34 16093 6 7 34 นางสาว ศิรินท์รัตน์ สาระบรรณ์ เพลงและการละเล่นยุค 90
35 16220 6 7 35 นางสาว ภัทราพร ดีจริง ศัพท์จีนน่ารู้
36 16225 6 7 36 นางสาว สุชานิกานต์ สุขวิชัย ศัพท์จีนน่ารู้
37 16229 6 7 37 นางสาว อนัญญา วิริยะพันธ์ ศัพท์จีนน่ารู้
38 18123 6 7 38 นางสาว จิรัญญา วงษ์หมากเห็บ TikTok ker
39 18124 6 7 39 นางสาว สุชานันท์ โคตรเพชร สวัสดิการSKS