ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17730 3 13 1 เด็กชาย ปารมี ทองเป้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17731 3 13 2 เด็กชาย ปิยางกูร เพ็งที ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17732 3 13 3 เด็กชาย พลภูมิ สิงห์ใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18002 3 13 4 เด็กชาย กวิน สินสำอางค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18003 3 13 5 เด็กชาย คณิศร ดำรงภัทรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18004 3 13 6 เด็กชาย จุลพงค์ มณีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18005 3 13 7 เด็กชาย ชัชรินทร์ ศรีบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18006 3 13 8 เด็กชาย ชัยภัทร ศรีคำยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18007 3 13 9 เด็กชาย ชัยโรจน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18008 3 13 10 เด็กชาย ณัฐชนน บุษดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18009 3 13 11 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วขุนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18010 3 13 12 เด็กชาย ตรีกวินท์ แจ่มแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18011 3 13 13 เด็กชาย ธนโชติ สุขโภคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18012 3 13 14 เด็กชาย ธนเศรษฐา พิลาไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18013 3 13 15 เด็กชาย ธเนศพล ว่องประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18014 3 13 16 เด็กชาย ธีรภัทร์ จันศรีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18015 3 13 17 เด็กชาย ประพัทธพงศ์ ละคร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18016 3 13 18 เด็กชาย พิทักษ์ สุธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18017 3 13 19 เด็กชาย วิษณุพงศ์ เป้าประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18018 3 13 20 เด็กชาย ศุภโชติ โชติกันตะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18019 3 13 21 เด็กชาย สุทธิภัทร วงษ์เคลือวัลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18020 3 13 22 เด็กชาย สุปวีร์ กลัดงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18021 3 13 23 เด็กชาย อดิศร ยิ้มละม้าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18022 3 13 24 เด็กหญิง กุลสตรี พันธ์จิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18023 3 13 25 เด็กหญิง ขวัญข้าว ชันอิ้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18024 3 13 26 เด็กหญิง ชิชญา ลำเจียก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18025 3 13 27 เด็กหญิง ญาณิศา บุตรหวาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18026 3 13 28 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กาวีระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18028 3 13 29 เด็กหญิง นิศารัตน์ ยานกุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18029 3 13 30 เด็กหญิง พิชชาพร รัตนกาญจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18030 3 13 31 เด็กหญิง พิมพ์ผการัตน์ ยั่งยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18031 3 13 32 เด็กหญิง ภัทรปภา รัตนประทานพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18032 3 13 33 เด็กหญิง วนิดา เครือบนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18033 3 13 34 เด็กหญิง วรรณรัตน์ สดภิบาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18034 3 13 35 เด็กหญิง วรัชยา สมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18035 3 13 36 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สาลีราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18036 3 13 37 เด็กหญิง อินธิรา เสือเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)