ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 15733 6 1 1 นาย ทวิวัฒน์ พยุงวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15734 6 1 2 นาย ธนวินท์ ชาเหลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15735 6 1 3 นาย นนท์ธวัช นฤภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15766 6 1 4 นาย ฐณากรณ์ เพชรนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15877 6 1 5 นาย คุณากร ขุมทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15884 6 1 6 นาย พงศภรณ์ ใจทน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15887 6 1 7 นาย สืบสกุล สุวรรณสันติสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15747 6 1 8 นางสาว ธารวิมล คำป้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15750 6 1 9 นางสาว นาเดีย เกตุสุขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 15751 6 1 10 นางสาว บรรณสรณ์ ไชยทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 15761 6 1 11 นางสาว สลินทิพย์ งวงช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 15763 6 1 12 นางสาว สุชานันท์ ทองเป้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 15787 6 1 13 นางสาว เบญญาภา โยศรีคุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 15799 6 1 14 นางสาว อรอภิญญา ทองเฟื่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 15818 6 1 15 นางสาว พัฒนียา โสดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 15819 6 1 16 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีสงคราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 15825 6 1 17 นางสาว สุพิชฌาย์ สุริย์พุทธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 15889 6 1 18 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมลึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 15890 6 1 19 นางสาว ชญาณิศา พันธ์โยธา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 15893 6 1 20 นางสาว ณัฐฌาพร บึงลอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 15896 6 1 21 นางสาว ทิฆัมพร ผลประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 15897 6 1 22 นางสาว นันทภา ปามา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 15902 6 1 23 นางสาว พิมลนาฎ ภูนุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15903 6 1 24 นางสาว พิมลพรรณ มามาก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 15904 6 1 25 นางสาว พีรญา ภูมิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 15905 6 1 26 นางสาว เพชรลดา ปานเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 15906 6 1 27 นางสาว ภัทราภรณ์ มากฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 15910 6 1 28 นางสาว สิริญญาภรณ์ น้อยภูธร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 15912 6 1 29 นางสาว สุชานาถ สีสุกสด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 15944 6 1 30 นางสาว ณฐอร ฝอดสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 15958 6 1 31 นางสาว สิรินทิพย์ เกตุปิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 15983 6 1 32 นางสาว กฤษฎาภา เมืองซอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 15998 6 1 33 นางสาว วรัญญา สัตยากุมภ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16090 6 1 34 นางสาว วราภรณ์ สิรพันธกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16131 6 1 35 นางสาว เยาวภา สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)