ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 15729 6 10 1 นาย กฤตชัย สิงหรัตนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15740 6 10 2 นาย รัฐเดชน์ เชาว์ธนาเกียรติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18129 6 10 3 นาย กิตติกรณ์ พลโสดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18130 6 10 4 นาย ภักดิ์ดี โพธิ์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15744 6 10 5 นางสาว ณัฐวดี แสนบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15749 6 10 6 นางสาว นริศรา ดาราโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15753 6 10 7 นางสาว ปาริษา ขาวสวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15758 6 10 8 นางสาว วัฏพร จงแพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15759 6 10 9 นางสาว วินันทณา โพธิ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 15780 6 10 10 นางสาว กัญญ์ฐิชา แสงแจ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 15789 6 10 11 นางสาว พัณณิตา ตระการเดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 15795 6 10 12 นางสาว ศศิปรียา กาญจนกานน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18131 6 10 13 นางสาว กาญจนสุดา ขันธศิมาเณศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18132 6 10 14 นางสาว ณัฐชยา ซอกผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18133 6 10 15 นางสาว นรินทิพย์ คำมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18134 6 10 16 นางสาว ปณัชธิดา แย้มเพียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18136 6 10 17 นางสาว แพรวา จันทร์จรัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18137 6 10 18 นางสาว ภัทรภร สงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18138 6 10 19 นางสาว มนัสชนก สิมบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18139 6 10 20 นางสาว เมทินี แปงแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18140 6 10 21 นางสาว อัจจิมา คงชูผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)