ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 15737 6 2 1 นาย ประเสริฐศักดิ์ ช้างวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15739 6 2 2 นาย ภูริช เธอขันตี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15768 6 2 3 นาย ตั้งใจ วัฒนศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15773 6 2 4 นาย พลวัฒน์ ดาราแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15810 6 2 5 นาย พลอานันท์ สาแก้วเรืองฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15836 6 2 6 นาย ธนโชติ จันแก่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15885 6 2 7 นาย วรวัตร พิลึกนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15919 6 2 8 นาย ญาณโรจน์ ชำนิยันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 16015 6 2 9 นาย พีระพงศ์ สวัสดิ์เดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16062 6 2 10 นาย พงศธร ฉัตรผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16072 6 2 11 นาย อธิวัฒน์ กรรมารางกูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18072 6 2 12 นาย ไชยวัฒน์ ไชยลังกา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18075 6 2 13 นาย นวพล ภูกองชนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18076 6 2 14 นาย ภูวเนศวร์ เสนคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18077 6 2 15 นาย วรัณทร ผาติสุรัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18078 6 2 16 นาย ศุภกร สืบตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 15755 6 2 17 นางสาว ปิยะวรรณวลี เหมือนครุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 15781 6 2 18 นางสาว กุลมณี แสนสมศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 15784 6 2 19 นางสาว จุฬารัตน์ สีงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 15868 6 2 20 นางสาว ภิญญามาศ นาคลับ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 15894 6 2 21 นางสาว ณัฐพร กาคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 15908 6 2 22 นางสาว รุจี ขุนพิบูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 15955 6 2 23 นางสาว วารินทิพย์ ธนาปิยมั่นคง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15989 6 2 24 นางสาว เบญจมาภรณ์ กล่ำขำมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 15997 6 2 25 นางสาว วรกานต์ โทนะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16078 6 2 26 นางสาว ชัชฏาภรณ์ หอมหวล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16135 6 2 27 นางสาว สรัลดา มะละทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16137 6 2 28 นางสาว สุธินี ศรีประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16184 6 2 29 นางสาว สุกัลญา ดีนาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16204 6 2 30 นางสาว จุฬาลักษณ์ มูลบ้านดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17560 6 2 31 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พัวสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17563 6 2 32 นางสาว วาสินี ศรีอำพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17564 6 2 33 นางสาว ภัทรวดี ศิริวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18079 6 2 34 นางสาว กนกพร พวงมาลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18080 6 2 35 นางสาว ณัฎฐณิชา กรินท์ธัญญกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18081 6 2 36 นางสาว นภาภรณ์ สมภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18083 6 2 37 นางสาว วริศรา ศรีประเสริฐสถิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18084 6 2 38 นางสาว อรัญญาภรณ์ ขัดแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)