ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 15804 6 6 1 นาย เจนวิทย์ ภูมิมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15878 6 6 2 นาย ชานนท์ แป้นเตี้ย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15886 6 6 3 นาย สิรภพ พลอยสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15924 6 6 4 นาย ธนดล ทิ้งเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15968 6 6 5 นาย ปภากร ปะนิทาณะโต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15981 6 6 6 นาย อภิสิทธิ์ วันทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16068 6 6 7 นาย วิชยุตม์ สุขสัจจี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18116 6 6 8 นาย จิรวัฒน์ โคตมาต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15764 6 6 9 นางสาว อภิญญา ตะมารวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 15783 6 6 10 นางสาว จิรภิญญา ประจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 15788 6 6 11 นางสาว ปิญภัทร สลางสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 15800 6 6 12 นางสาว อลิษา ภู่พวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 15820 6 6 13 นางสาว ภัทรนันท์ บุญปั้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 15823 6 6 14 นางสาว สุธิษา แก้วทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 15830 6 6 15 นางสาว อารยา บุดดาหล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 15941 6 6 16 นางสาว เกล้ากัญญา สิริโชติอนันตกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 15985 6 6 17 นางสาว จันจิรา สินจะวัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 15996 6 6 18 นางสาว ลลินทิพย์ ก้านบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 16024 6 6 19 นางสาว กัญญารัตน์ เอื้อถาวรพิพัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16049 6 6 20 นางสาว สโรชา จันทร์สีดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 16080 6 6 21 นางสาว ณัฐฌา เลาหะจินดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 16084 6 6 22 นางสาว ปุณยาพร แซ่โง้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 16133 6 6 23 นางสาว วัชราภรณ์ อุ่นเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 16140 6 6 24 นางสาว อภิญญา พระจันจิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16186 6 6 25 นางสาว อัญมณี ภูกงลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16221 6 6 26 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16231 6 6 27 นางสาว อิสราพร บุดตะกาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16877 6 6 28 นางสาว นันท์นภัส บุญคง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16878 6 6 29 นางสาว ศศิรัศมี สุขศิริพรฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18118 6 6 30 นางสาว ณัฏฐณิชชา อนงค์นาฏวารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)