ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 15769 6 9 1 นาย ธงชัย บานแย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15833 6 9 2 นาย ณัฐกิต คุ้มทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15846 6 9 3 นาย วชิราวุธ แซ่โค้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15849 6 9 4 นาย สุชาครีย์ ทิพย์ทวี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15918 6 9 5 นาย ชัยภัทร ยืนวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15936 6 9 6 นาย อภิรักษ์ ศรีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15937 6 9 7 นาย อมรเทพ สารจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15964 6 9 8 นาย จิรสิน ศิริเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15975 6 9 9 นาย รพีภัทร สะท้านไหว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16005 6 9 10 นาย จักรพงศ์ กรเป๋ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16057 6 9 11 นาย ธนภัทร สืบอ้าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16065 6 9 12 นาย รัชชานนท์ ฉ่ำศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 16099 6 9 13 นาย ฉัตรบดี แซ่ตั๊ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 16108 6 9 14 นาย พีรพัฒน์ เมืองใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 16145 6 9 15 นาย ชัยรัฐภูมิ ควินรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 16146 6 9 16 นาย เดชา ชมภูน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 16156 6 9 17 นาย ราชวัฒน์ คิดดีจริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18127 6 9 18 นาย กฤษฎา นิลวันดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18759 6 9 19 นาย นวกุล เกิดแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18760 6 9 20 นาย ปิยะพงษ์ สิงห์เชื้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18761 6 9 21 นาย อภิรักษ์ เสาร์สมวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 15793 6 9 22 นางสาว ศศิกานต์ สืบราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 15796 6 9 23 นางสาว ศิริภัทร แจ่มจำรัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15871 6 9 24 นางสาว วริศรา ขวัญสด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16028 6 9 25 นางสาว ชลธิชา ช่างทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16043 6 9 26 นางสาว ศรัญญา สมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16044 6 9 27 นางสาว ศรัญญา โกมลโยธิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16118 6 9 28 นางสาว กษิรา ช้างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16123 6 9 29 นางสาว ธัญมาส เฮงปถม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16130 6 9 30 นางสาว มิถุนา กุศลดิลก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16141 6 9 31 นางสาว อินทิรา คุ้มเคลือบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16167 6 9 32 นางสาว ชนัญชิดา สิงใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16173 6 9 33 นางสาว นัดจาพร พรมแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16185 6 9 34 นางสาว อชิรญา จันโท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16205 6 9 35 นางสาว ณัชชา กรองทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16222 6 9 36 นางสาว วรัญญา ลูกบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16228 6 9 37 นางสาว สุพินภรณ์ ช้างวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 16876 6 9 38 นางสาว สุธาสินี ชฎารัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 18128 6 9 39 นางสาว วีนัส ประสาทเกษการณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 18762 6 9 40 นางสาว ชนากานต์ ยาประจัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)