ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19129 1 11 1 เด็กชาย กนกพล แซ่โง้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19130 1 11 2 เด็กชาย คุณาสิน เพชรสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19131 1 11 3 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขจันทรดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19132 1 11 4 เด็กชาย จีรวัฒน์ รอดทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19133 1 11 5 เด็กชาย ฉัตรชัย มาลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19134 1 11 6 เด็กชาย ชนินทร์ รื่นเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19135 1 11 7 เด็กชาย ชัยชนะ เจิมจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19137 1 11 8 เด็กชาย ธฤต เอี่ยมหร่าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19138 1 11 9 เด็กชาย นพดล เกษตรสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19139 1 11 10 เด็กชาย พาตะวัน แดงชำรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19140 1 11 11 เด็กชาย พิพัฒน์ จันดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19141 1 11 12 เด็กชาย ภควัต ชากิตติวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19142 1 11 13 เด็กชาย ภรภัทร ไกรสร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19143 1 11 14 เด็กชาย ภาคิน ภาคยุทธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19144 1 11 15 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ วงษ์สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19145 1 11 16 เด็กชาย ภูวดล เกษตรสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19146 1 11 17 เด็กชาย ราเชนทร์ เจริญชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19147 1 11 18 เด็กชาย ลูวิส สโคว์ฟิลด์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19148 1 11 19 เด็กชาย วัทธิกร อิ่มเอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19149 1 11 20 เด็กชาย วิชยุตม์ วงศ์แย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19150 1 11 21 เด็กชาย ศุภโชติ จงคอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19151 1 11 22 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ทองเหมาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19152 1 11 23 เด็กชาย อัยยรัช หนองหาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19136 1 11 24 เด็กชาย ณภัทร ทะชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19153 1 11 25 เด็กหญิง กาญจนสุดา ประสาตร์ศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19154 1 11 26 เด็กหญิง จุฑามาศ หมั่นสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19155 1 11 27 เด็กหญิง ชญานิศ พูนมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19156 1 11 28 เด็กหญิง ชวันรัตน์ วงภูธร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19157 1 11 29 เด็กหญิง ธนมล ศรีระพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19158 1 11 30 เด็กหญิง นภสร เกตุแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19159 1 11 31 เด็กหญิง นันท์นพิน หล่อนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19160 1 11 32 เด็กหญิง น้ำเพชร ทองรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19161 1 11 33 เด็กหญิง พัชรกันย์ อยู่เย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19162 1 11 34 เด็กหญิง พิชชาภา แจ้งใจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19163 1 11 35 เด็กหญิง ลักษ์สุดา ธรรมสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19164 1 11 36 เด็กหญิง วชิรญาณ์ โตพิบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19165 1 11 37 เด็กหญิง สุพรรษา นิลเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19166 1 11 38 เด็กหญิง สุภัสสรา ประสพสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน