ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18835 1 3 1 เด็กชาย จิรันธนิน พันลำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18836 1 3 2 เด็กชาย ณฐวัฒน์ เคามัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18837 1 3 3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ บรรจง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18838 1 3 4 เด็กชาย นรภัทร สรรพสุ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18839 1 3 5 เด็กหญิง กรชวรรณ ประศรีหาคลัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18840 1 3 6 เด็กหญิง ขวัญจิรา แสงรุ่งศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18841 1 3 7 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ โอกาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18842 1 3 8 เด็กหญิง ชนกนันท์ โสฬส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18843 1 3 9 เด็กหญิง ญาดา มัยมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18844 1 3 10 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ดวงภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18845 1 3 11 เด็กหญิง ฐิติภา วงษ์สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18846 1 3 12 เด็กหญิง ณชนก ไวยธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18847 1 3 13 เด็กหญิง ณภัสราวดี รอมาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18848 1 3 14 เด็กหญิง ธนภรณ์ ทองแจ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18849 1 3 15 เด็กหญิง ธันย์ชยา นิวงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18850 1 3 16 เด็กหญิง นันท์นภัส คงสัมฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18851 1 3 17 เด็กหญิง เบญญาพัชร์ แก้วสัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18852 1 3 18 เด็กหญิง ปาณิสา มาตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18853 1 3 19 เด็กหญิง พชรอร ศรีเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18854 1 3 20 เด็กหญิง พรณัฐชา ลีศรีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18855 1 3 21 เด็กหญิง พรปวีณ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18856 1 3 22 เด็กหญิง พรรณนารา ตินะโส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18857 1 3 23 เด็กหญิง พิชชาพร สะพู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18858 1 3 24 เด็กหญิง พิชญาภา บัวน้ำจืด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18859 1 3 25 เด็กหญิง แพรวา ศรีบุญเฮือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18860 1 3 26 เด็กหญิง แพรวา พัฒนพูนผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18861 1 3 27 เด็กหญิง วลัญช์ภัทร เดียรสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18862 1 3 28 เด็กหญิง อาทิตยา ริ้วนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน