ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18937 1 6 1 เด็กชาย กฤษฎิ์ ตระกูลวาปี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18938 1 6 2 เด็กชาย คุณภัทร พูลสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18939 1 6 3 เด็กชาย ณัฐภัทร สาอ่ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18940 1 6 4 เด็กชาย ดนัยณัฐ จูกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18941 1 6 5 เด็กชาย ธนภัทร ฤทธิ์จอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18942 1 6 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรจรูญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18943 1 6 7 เด็กชาย ธนัท หลำดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18944 1 6 8 เด็กชาย ธนากร จันทร์เภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18945 1 6 9 เด็กชาย ปกรณ์กิตติ์ ทัศมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18946 1 6 10 เด็กชาย ประกาศิต ยังมากนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18947 1 6 11 เด็กชาย พงศกร บำรุงนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18948 1 6 12 เด็กชาย พงศธร ยานี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18949 1 6 13 เด็กชาย พลกฤต ปานทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18950 1 6 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไผ่เขียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18951 1 6 15 เด็กชาย พุฒิภัทร ปิจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18952 1 6 16 เด็กชาย ภัทรพล ภู่งามชื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18953 1 6 17 เด็กชาย วีรภัทร์ อนงค์นาฏวารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18954 1 6 18 เด็กชาย ศรัณย์ เล็กใจซื่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18955 1 6 19 เด็กชาย สิงหรัฐ สีดาน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18956 1 6 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ แขวงเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18957 1 6 21 เด็กหญิง ขวัญชนก มิตรสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18958 1 6 22 เด็กหญิง คุณปัณฑิศา เจริญทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18959 1 6 23 เด็กหญิง ชุติกานต์ ภูมิแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18960 1 6 24 เด็กหญิง ชุติมา ดาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18961 1 6 25 เด็กหญิง ทยิดา ทำนาเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18962 1 6 26 เด็กหญิง นภัสนันท์ อยู่เย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18963 1 6 27 เด็กหญิง นฤมล แม้นวิลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18964 1 6 28 เด็กหญิง ปรีชญาน์ บัวชุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18965 1 6 29 เด็กหญิง ปุณฑริตา สินธู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18966 1 6 30 เด็กหญิง พชรพร สุนทรกิติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18967 1 6 31 เด็กหญิง พิชญธิดา รักษาพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18968 1 6 32 เด็กหญิง ภัทรพร จันทบาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18969 1 6 33 เด็กหญิง ภัทสพร ธรรมใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18970 1 6 34 เด็กหญิง มนฑาทิพย์ กระจ่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18971 1 6 35 เด็กหญิง สวิตตา ทองเกลี้ยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18972 1 6 36 เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์งอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18973 1 6 37 เด็กหญิง สุธาสินี อุ๋ยจ๋าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18974 1 6 38 เด็กหญิง เสาวคนธ์ อินทรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 18975 1 6 39 เด็กหญิง อัษราภัค ลามณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน