ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18976 1 7 1 เด็กชาย กษิดิ์วรรธน์ ไพบูลจิตต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18977 1 7 2 เด็กชาย จารุภัทร รักปรางค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18978 1 7 3 เด็กชาย ชยากร บุญสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18979 1 7 4 เด็กชาย ชินกฤต นพรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18980 1 7 5 เด็กชาย ชินาธิป หวังใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18981 1 7 6 เด็กชาย ฐนปพณ มาลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18982 1 7 7 เด็กชาย ณัฐกานต์ แก้วชมภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18983 1 7 8 เด็กชาย ณัฐชพงษ์ อนุมาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18984 1 7 9 เด็กชาย ธนพนธ์ เค้ามิม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18985 1 7 10 เด็กชาย นพดล วงศ์บุญมาก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18986 1 7 11 เด็กชาย นวัฒน์ ย่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18987 1 7 12 เด็กชาย ปกรณ์กิตติ์ พัฒนะมงคลกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18988 1 7 13 เด็กชาย ปกาสิต ยิ่งหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18989 1 7 14 เด็กชาย ปฏิภาณ บอกบุญธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18990 1 7 15 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ โนนทะจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18991 1 7 16 เด็กชาย พงศธร พ่วงท้วม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18992 1 7 17 เด็กชาย พชรวัฒน์ ฟองดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18993 1 7 18 เด็กชาย พรชัย ต๊ะยศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18994 1 7 19 เด็กชาย ภูตะวัน เครือแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18995 1 7 20 เด็กชาย รัตนาวุธ บุญสม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18996 1 7 21 เด็กชาย วรภพ ยอดจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18997 1 7 22 เด็กชาย สิทธิโชติ การอ่วม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18998 1 7 23 เด็กชาย อาชิตภัทร นุชไตรราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18999 1 7 24 เด็กชาย อานัส แพสุพัตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19000 1 7 25 เด็กหญิง กัญชพร แมนไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19001 1 7 26 เด็กหญิง กุลธิดา อ้อยคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19002 1 7 27 เด็กหญิง ชนัญธิดาภา แจ่มจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19003 1 7 28 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เผือกบุญเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19004 1 7 29 เด็กหญิง ณัชชา แนวโนนทัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19005 1 7 30 เด็กหญิง ปวีณา เสริมแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19006 1 7 31 เด็กหญิง พิชญากร ลำจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19007 1 7 32 เด็กหญิง พิชญาภา ฉัตรรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19008 1 7 33 เด็กหญิง ภิรัญญา ชิดโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19009 1 7 34 เด็กหญิง วลัยกร สมมาตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19010 1 7 35 เด็กหญิง วัฒิวรรณ เปียปาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19011 1 7 36 เด็กหญิง สุพรรณษา สังข์เงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19012 1 7 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ จิตราคม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19013 1 7 38 เด็กหญิง อรนลิน คำภากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 19014 1 7 39 เด็กหญิง อารยา โคตะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน