ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19015 1 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ลาภชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19016 1 8 2 เด็กชาย กิตติธร กำลังรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19017 1 8 3 เด็กชาย แซมเยล ชรอน ไอรอนส์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19018 1 8 4 เด็กชาย ณฤพนธ์ นุ่มทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19019 1 8 5 เด็กชาย ณัฐพล เพ็ญสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19020 1 8 6 เด็กชาย ณัฐพล ไขระวิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19021 1 8 7 เด็กชาย ดนุชภร แก้วมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19022 1 8 8 เด็กชาย ธนพล หอมสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19023 1 8 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ หลงใหม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19024 1 8 10 เด็กชาย ธันวา เนตรรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19025 1 8 11 เด็กชาย นครินทร์ ศิริเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19026 1 8 12 เด็กชาย นันทวัฒน์ เรือนงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19027 1 8 13 เด็กชาย ปุญญเดช ชิดขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19028 1 8 14 เด็กชาย ภูริ เรือนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19029 1 8 15 เด็กชาย วัชระ สร้อยแหยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19030 1 8 16 เด็กชาย วีระชัย เพ็ชรเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19031 1 8 17 เด็กชาย สุกฤต พลอยสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19032 1 8 18 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ โพธิ์ขาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19033 1 8 19 เด็กชาย อณุกูล เวทยาวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19034 1 8 20 เด็กชาย อภินันท์ วันทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19035 1 8 21 เด็กหญิง กรกนก สร้อยวัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19036 1 8 22 เด็กหญิง กัญญานี สายเสมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19038 1 8 23 เด็กหญิง เขมจิรา แซ่เล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19039 1 8 24 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเฉื่อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19040 1 8 25 เด็กหญิง ชมพูนุท ผาสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19041 1 8 26 เด็กหญิง ตาลทิพย์ เลื่อยคลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19042 1 8 27 เด็กหญิง นัทธการ สร้อยทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19043 1 8 28 เด็กหญิง นับพลอย อินต๊ะรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19044 1 8 29 เด็กหญิง บุญยลักษณ์ สืบสิมมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19045 1 8 30 เด็กหญิง ปริษา ทองพันชั่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19046 1 8 31 เด็กหญิง เปรมชนันท์ หล้ามณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19047 1 8 32 เด็กหญิง พลอยไพลิน พูลผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19048 1 8 32 เด็กหญิง พิมมาดา ดอกไม้เงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19049 1 8 33 เด็กหญิง มหัศจรรย์ มณีพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19050 1 8 34 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19051 1 8 35 เด็กหญิง อรุโณทัย สารจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน