ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18767 2 1 1 เด็กชาย กันต์ธีภพ ไทยลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18768 2 1 2 เด็กชาย คมศร แก้วสนธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18769 2 1 3 เด็กชาย จิณณวัตร เร่งรัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18770 2 1 4 เด็กชาย ชานนท์ สากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18771 2 1 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดาราแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18772 2 1 6 เด็กชาย ธนัชชา รังสิมานิรันดร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18773 2 1 7 เด็กชาย นนท์ทนันท์ นันทะชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18774 2 1 8 เด็กชาย นนทพัฒน์ พรมแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18775 2 1 9 เด็กชาย นภัสกร ปั๋นเป็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18776 2 1 10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พาจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18777 2 1 11 เด็กชาย ปพนธนัย ช่วยนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18778 2 1 12 เด็กชาย เปมทัต ดีชัยยะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18779 2 1 13 เด็กชาย พันธนนท์ ทรงศิริสุวพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18780 2 1 14 เด็กชาย ภัทรดนัย อิสโร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18781 2 1 15 เด็กชาย ภูวิทย์ พิมพ์เสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18782 2 1 16 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พรมชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18783 2 1 17 เด็กชาย วิริทธิ์พล โบสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18784 2 1 18 เด็กชาย เสฏฐศิษฎ์ ฮุยตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18785 2 1 19 เด็กชาย สรวิชญ์ ภูมนัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18786 2 1 20 เด็กชาย ออมสิน บุญส่งธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18787 2 1 21 เด็กหญิง กนกอร ทองแย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18788 2 1 22 เด็กหญิง กมุทพร หินตะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18789 2 1 23 เด็กหญิง กุลชาภา นาจาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18790 2 1 24 เด็กหญิง เขมจิรา คำขันตี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18791 2 1 25 เด็กหญิง ณิศรา แก้วลัดดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18792 2 1 26 เด็กหญิง นภัสสร บุญราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18793 2 1 27 เด็กหญิง นวพร บุดดีคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18794 2 1 28 เด็กหญิง บุญญาภา ลัญจกรมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18795 2 1 29 เด็กหญิง ปพิชญา สีดาน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18796 2 1 30 เด็กหญิง ไพลิน จันทร์ศรีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18797 2 1 31 เด็กหญิง สิริกร คำทราย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18798 2 1 32 เด็กหญิง สิริกรพร คำทราย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18799 2 1 33 เด็กหญิง สุชานุช เกิดบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน