ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18162 2 1 1 เด็กชาย กิตติ กลิ่นดอกแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18163 2 1 2 เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18164 2 1 3 เด็กชาย ณัฐภัทร เจริญวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18165 2 1 4 เด็กชาย ธนภัทร สุขเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18166 2 1 5 เด็กชาย ธันวา ตาดทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18167 2 1 6 เด็กชาย ธีธัช ศรีเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18168 2 1 7 เด็กชาย ปารเมษฐ์ เชาว์ธนาเกียรติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18169 2 1 8 เด็กชาย ภัทรดนัย เลียงมงคลการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18170 2 1 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ พันนานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18171 2 1 10 เด็กชาย ศิวา ธงชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18173 2 1 11 เด็กหญิง กมลรัตน์ ฉวีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18174 2 1 12 เด็กหญิง กุลปริยา คำต๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18175 2 1 13 เด็กหญิง เกวลิน วังภูมิใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18176 2 1 14 เด็กหญิง คุณัญญา แป้นงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18177 2 1 15 เด็กหญิง ณฐพร วงษ์มณีฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18178 2 1 16 เด็กหญิง ณปภัสร์ สันตติวงศ์ไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18179 2 1 17 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ บุญพา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18180 2 1 18 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สกุลธัญญลักษณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18181 2 1 19 เด็กหญิง ณีรนุช ปรีชาศิริรัตนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18182 2 1 20 เด็กหญิง ธารธารา ธรรมกุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18183 2 1 21 เด็กหญิง ปรียาภัทร ดอกบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18184 2 1 22 เด็กหญิง ปารวี จันทร์ผูก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18185 2 1 23 เด็กหญิง พัชรมัย จันทร์ลอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18186 2 1 24 เด็กหญิง พุทธิดา ขูรูรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18187 2 1 25 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ แซ่ตั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18188 2 1 26 เด็กหญิง รัตนาพร โพธิ์จันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18189 2 1 27 เด็กหญิง วรภิชชาณ์ ปานสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18190 2 1 28 เด็กหญิง วลัยมาศ คำพึ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18191 2 1 29 เด็กหญิง วิชญาพร สมมาคูณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18192 2 1 30 เด็กหญิง ศศินิภา แป้นคง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18193 2 1 31 เด็กหญิง สิริพรรษา เอื้อนไทยสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18194 2 1 32 เด็กหญิง สิริภาดา อ้มพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18195 2 1 33 เด็กหญิง สุจิรา เขียวชอุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18196 2 1 34 เด็กหญิง อภิชญา มายา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18197 2 1 35 เด็กหญิง อาภาภัทร อุ่นใจชน ยังไม่ได้ลงทะเบียน