ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18518 2 11 1 เด็กชาย กานต์ สุขทวี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18519 2 11 2 เด็กชาย เกรียงไกร สีเขียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18520 2 11 3 เด็กชาย ชยกร เพชรอยู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18521 2 11 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทับชาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18522 2 11 5 เด็กชาย ณฐกร ไชยลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18523 2 11 6 เด็กชาย ณัฐพร วงค์จันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18524 2 11 7 เด็กชาย ธงฉาน วรวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18525 2 11 8 เด็กชาย ธนกฤต ขวัญยัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18526 2 11 9 เด็กชาย ธนดล คงสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18527 2 11 10 เด็กชาย ธนภัทร วงศ์เตจะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18528 2 11 11 เด็กชาย ธนากร โตประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18529 2 11 12 เด็กชาย นวพรรษ บุญช่วย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18530 2 11 13 เด็กชาย ปวริศร มะระยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18531 2 11 14 เด็กชาย รชต ม่วงน้ำเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18532 2 11 15 เด็กชาย ศิรภัทร เที่ยงท้องคุ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18533 2 11 16 เด็กชาย สหธรรม จันทรจิโรจน์กุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18534 2 11 17 เด็กชาย อิทธิกร แต้มลึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18535 2 11 18 เด็กหญิง กมลวรรณ สาเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18536 2 11 19 เด็กหญิง ชนิตา ชุมเกต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18537 2 11 20 เด็กหญิง ชยกร เพชรพรหมชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18538 2 11 21 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คล้ายท่าโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18539 2 11 22 เด็กหญิง ณัฐชา หมัดกอเซ็ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18540 2 11 23 เด็กหญิง ธนากาญจน์ แสนปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18541 2 11 24 เด็กหญิง ธนิดา ใจศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18542 2 11 25 เด็กหญิง นิชาภรณ์ สว่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18543 2 11 26 เด็กหญิง นิรมล ใจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18544 2 11 27 เด็กหญิง พลอยภัคร์ แก้วมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18545 2 11 28 เด็กหญิง พันณิตา วราพงษ์ลิขิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18546 2 11 29 เด็กหญิง พิชญ์นรี ติ๊นเฮง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18547 2 11 30 เด็กหญิง พิมพวรรณ มากฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18548 2 11 31 เด็กหญิง เพ็ชรน้ำหนึ่ง นุชแสงพลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18549 2 11 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา รามศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18550 2 11 33 เด็กหญิง วรรวิสาร์ วิสารทการณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18551 2 11 34 เด็กหญิง วันวิสา นึกไฉน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18552 2 11 35 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไชยะตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18553 2 11 36 เด็กหญิง สรชา กล้าเกิดผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18554 2 11 37 เด็กหญิง อรกัญญา ออเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน