ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18863 2 4 1 เด็กชาย จตุพล สุผาวัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18864 2 4 2 เด็กชาย จิรทีปต์ ทะชะศรีพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18865 2 4 3 เด็กชาย เจษฎา สีสุธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18866 2 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ กลิ่นจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18867 2 4 5 เด็กชาย ณัฐพล ม่วงศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18868 2 4 6 เด็กชาย ธนกร น้อยยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18869 2 4 7 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ หว่านณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18870 2 4 8 เด็กชาย ภาคิน โสรัตน์ถาวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18871 2 4 9 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ส่างกานนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18872 2 4 10 เด็กชาย อธิปตรัย ไชยทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18873 2 4 11 เด็กชาย อนุทธัต นิตยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18874 2 4 12 เด็กหญิง กนกพร บัวโต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18875 2 4 13 เด็กหญิง กฤติมา ใจชนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18876 2 4 14 เด็กหญิง กวิสรา สุวรรณจินดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18877 2 4 15 เด็กหญิง กันยาธรณ์ พรลิขิตบุญรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18878 2 4 16 เด็กหญิง เกศกนก ไม้เกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18879 2 4 17 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชววิทยภิญโญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18880 2 4 18 เด็กหญิง ณัชชา ศรีสันงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18881 2 4 19 เด็กหญิง ณัฐนิชา แก้วศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18882 2 4 20 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พุทธสำราญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18883 2 4 21 เด็กหญิง ธนัชญา ศิริภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18884 2 4 22 เด็กหญิง ธนันต์ยธรญ์ พูลสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18885 2 4 23 เด็กหญิง ธัญสินี วิเวก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18886 2 4 24 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ แก้วงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18887 2 4 25 เด็กหญิง บัณฑิตา จิตกระเสริม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18888 2 4 26 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ทุนนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18889 2 4 27 เด็กหญิง เปรมยุดา อ่างสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18890 2 4 28 เด็กหญิง พีรญา เก๊อะเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18891 2 4 29 เด็กหญิง เพรชฎา อ่อนเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18892 2 4 30 เด็กหญิง รวินท์นิภา เสนคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18893 2 4 31 เด็กหญิง สิรินดา คงสุขกาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18894 2 4 32 เด็กหญิง สุชาดา วงค์กำภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18895 2 4 33 เด็กหญิง อมราพร ขันทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18896 2 4 34 เด็กหญิง อมราวศรี อยู่สบาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18897 2 4 35 เด็กหญิง อิษฎาอร พระสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18898 2 4 36 เด็กหญิง อิสยาภรณ์ เมธายศวรรธน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน