ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18337 2 6 1 เด็กชาย คุณานนต์ เกตุศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18338 2 6 2 เด็กชาย ณัฐดนัย เหลาบุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18339 2 6 3 เด็กชาย ทรรศรุจน์ ดิลกพุทธมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18340 2 6 4 เด็กชาย ธีรเดช ศรีวิลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18341 2 6 5 เด็กชาย นพวิชญ์ พลายด้วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18342 2 6 6 เด็กชาย นวกรณ์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18343 2 6 7 เด็กชาย บารมี มาเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18344 2 6 8 เด็กชาย พงศ์นริศร์ แก้วใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18345 2 6 9 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ บุญกัณฑ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18346 2 6 10 เด็กชาย พีรภัทร สายแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18347 2 6 11 เด็กชาย เมธัส แก้วงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18348 2 6 12 เด็กชาย เมธี ศรีคำเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18349 2 6 13 เด็กชาย วิญญู วงศ์เตชะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18350 2 6 14 เด็กชาย วีรภาพ กลิ่นจับจีบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18351 2 6 15 เด็กชาย วีระยุทธ บุตรนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18352 2 6 16 เด็กชาย สมชัย นิติยนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18353 2 6 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทัศนาธนชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18354 2 6 18 เด็กชาย อัมรินทร์ สีโห้มี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19303 2 6 19 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ บุญทัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18355 2 6 20 เด็กหญิง กันตินันท์ จันแก่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18356 2 6 21 เด็กหญิง ชิดชนก ลายรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18357 2 6 22 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กันธา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18358 2 6 23 เด็กหญิง ญานิสา ทองอารีย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18359 2 6 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใบชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18360 2 6 25 เด็กหญิง ณัฐสินี สนั่นทุ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18361 2 6 26 เด็กหญิง ดารินทร์ จันทร์ลึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18362 2 6 27 เด็กหญิง ธิติมา พงสาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18363 2 6 28 เด็กหญิง ปิยธิดา เสริมศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18364 2 6 29 เด็กหญิง พรพรรณ วรรณสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18365 2 6 30 เด็กหญิง พิชญ์สินี วิธิสินธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18366 2 6 31 เด็กหญิง พิมลภัส นาทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18367 2 6 32 เด็กหญิง พีรดา จีนหน่ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18368 2 6 33 เด็กหญิง มุจิรานันท์ รัตนานันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18369 2 6 34 เด็กหญิง วัชราพร งามชื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18370 2 6 35 เด็กหญิง สุพัชชา รัศมีใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18371 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชญา ชุ่มเชื้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18372 2 6 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เกิดเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน