ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18373 2 7 1 เด็กชาย ชนม์ณจักร อำภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18374 2 7 2 เด็กชาย ชยากร ถมทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18375 2 7 3 เด็กชาย ชัยชนะ สุกเย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18376 2 7 4 เด็กชาย ฐากร ดลสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18377 2 7 5 เด็กชาย ณัชพล แสนบูราญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18378 2 7 6 เด็กชาย เตโช โปร่งแก้วงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18379 2 7 7 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก้วนุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18380 2 7 8 เด็กชาย บรรณวัชร สวัสดิ์วอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18381 2 7 9 เด็กชาย ปกรณ์ สมุยยันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18382 2 7 10 เด็กชาย ประชาภิวัฒน์ บุญช่วย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18383 2 7 11 เด็กชาย พงศกร พลีวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18384 2 7 12 เด็กชาย พงศธร นาคอ่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18385 2 7 13 เด็กชาย รัฐนันท์ รัตนพงศ์โภคัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18386 2 7 14 เด็กชาย ไรวินทร์ แก้วปรับภาพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18387 2 7 15 เด็กชาย วันชนะ ประดิษฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18388 2 7 16 เด็กชาย วิวรรธน์ เดชสุภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18389 2 7 17 เด็กชาย วีรพงษ์ สีทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18390 2 7 18 เด็กชาย สุทธิชัย สังข์แก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18391 2 7 19 เด็กชาย สุรเชษฐ์ มีมานะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18392 2 7 20 เด็กชาย สุริยนต์ โยที ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18393 2 7 21 เด็กชาย เหมรัศมิ์ สอนอรุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19304 2 7 22 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กรมทะนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18394 2 7 23 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ลาลุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18395 2 7 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร เกลี้ยงกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18396 2 7 25 เด็กหญิง กัณญาณัฐ แว่นตาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18397 2 7 26 เด็กหญิง ชุติกานต์ ศิริวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18398 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิชา สืบสำราญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18399 2 7 28 เด็กหญิง ณัฐสุดา พุ่มพวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18400 2 7 29 เด็กหญิง ธนัญชนา นาสิงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18401 2 7 30 เด็กหญิง นพัชนันต์ หอมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18402 2 7 31 เด็กหญิง พิจิตตรา แก้วพลงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18403 2 7 32 เด็กหญิง ภัควลัญชว์ ภาชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18404 2 7 33 เด็กหญิง ภัทร์สิริย์ พุ่มเหรียญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18405 2 7 34 เด็กหญิง ภูริชญา สูงแข็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18406 2 7 35 เด็กหญิง วรัทยา สินเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18407 2 7 36 เด็กหญิง อุมากรณ์ ศิริภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18408 2 7 37 เด็กหญิง อุษาสิริ เคนกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน