ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18555 3 12 1 เด็กชาย กมลภู บุญรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18556 3 12 2 เด็กชาย กิตติเดช ครังอาวุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18557 3 12 3 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เฉลิมพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18558 3 12 4 เด็กชาย จิรเดช อาจวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18559 3 12 5 เด็กชาย ชโนทัย จันทะคัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18560 3 12 6 เด็กชาย ชยางกูร ทองเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18561 3 12 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศัตรูคร้าม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18562 3 12 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ พระจันจิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18563 3 12 9 เด็กชาย ธนากร จันทนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18564 3 12 10 เด็กชาย ธิติ จริยรังษีรัตนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18565 3 12 11 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ บุญเสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18566 3 12 12 เด็กชาย ปาฏิหารย์ นาคขาณุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18567 3 12 13 เด็กชาย พลสิทธิ์ แก้วกองนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18568 3 12 14 เด็กชาย มงคลพัฒน์ สุนทรกิติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18569 3 12 15 เด็กชาย วรวุฒิ ชาหว้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18570 3 12 16 เด็กชาย ศตคุณ รักรุ่งเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18571 3 12 17 เด็กชาย อริยพล แซ่บ่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18572 3 12 18 เด็กชาย อัมรินทร์ ปราณีวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18573 3 12 19 เด็กหญิง จันทิมา ปาทะวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18574 3 12 20 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภารไสว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18575 3 12 21 เด็กหญิง ชุติมา จั่นฮวบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18576 3 12 22 เด็กหญิง ชุติมา พันธ์สะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18577 3 12 23 เด็กหญิง ณิชานันท์ สูทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18578 3 12 24 เด็กหญิง ธัญชนก จันทร์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18579 3 12 25 เด็กหญิง ธัญญพัชท์ แสงเดือนฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18580 3 12 26 เด็กหญิง นิทิรา รมยะสมิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18581 3 12 27 เด็กหญิง นิรดา พุฒเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18582 3 12 28 เด็กหญิง ปาริฉัตร สายยิ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18583 3 12 29 เด็กหญิง ปุณยนุช เอียจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18585 3 12 30 เด็กหญิง พิชญา ชาญวิทย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18586 3 12 31 เด็กหญิง พิมลดา เทพวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18587 3 12 32 เด็กหญิง รัตติกาล สุขสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18588 3 12 33 เด็กหญิง ศศิวิมล เกษมสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18589 3 12 34 เด็กหญิง ศิริพร สงแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18590 3 12 35 เด็กหญิง สุภิชฌาย์ แสงฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18591 3 12 36 เด็กหญิง อภิสรา ปะปาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19315 3 12 37 เด็กหญิง ภควรรณ น้ำส้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน