ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17621 3 2 1 เด็กชาย จักรพงษ์ เพชรนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17622 3 2 2 เด็กชาย ณัฏฐพล พิมพ์รัฐเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17623 3 2 3 เด็กชาย เตชิต นิ่มสิริวังโส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17624 3 2 4 เด็กชาย บวรวิทย์ ไชยเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17625 3 2 5 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พานจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17626 3 2 6 เด็กชาย ปฏิพล รังมูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17627 3 2 7 เด็กชาย พชร ทองวิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17628 3 2 8 เด็กชาย ภัทรกร นิธิศชะยานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17629 3 2 9 เด็กชาย ภูดิส จุลมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17630 3 2 10 เด็กชาย ราชัน โนะคุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17631 3 2 11 เด็กชาย วุฒิชัย ประมูลจะโก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17632 3 2 12 เด็กชาย ศิริชัย รังมูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17633 3 2 13 เด็กชาย เศรษฐา อบมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17634 3 2 14 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุตะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17635 3 2 15 เด็กชาย อภิชาติ พูนสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17636 3 2 16 เด็กหญิง จิลลาภัทร ต้นงอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17637 3 2 17 เด็กหญิง ญาณิศา เหินชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17638 3 2 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17640 3 2 19 เด็กหญิง ธันยรัต บุญยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17641 3 2 20 เด็กหญิง เบญญทิพย์ เงาเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17642 3 2 21 เด็กหญิง ประวีณ์นุช มาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17643 3 2 22 เด็กหญิง ปวริศา แสงกำพลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17644 3 2 23 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศรีถัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17645 3 2 24 เด็กหญิง พรนภัส สำเร็จดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17646 3 2 25 เด็กหญิง พรพรรณ มีชัยโย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17647 3 2 26 เด็กหญิง พิชญ์สินี ขาวงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17648 3 2 27 เด็กหญิง รมิตา เทียนแย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17649 3 2 28 เด็กหญิง ฤทธิติญา ประจิคะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17650 3 2 29 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไกวัลนาโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17651 3 2 30 เด็กหญิง วิชิตา หาไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17652 3 2 31 เด็กหญิง วิลาสิณี ใจเที่ยงธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17653 3 2 32 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา ธงไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17654 3 2 33 เด็กหญิง อรรถยานันต์ สุขสกุลวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17655 3 2 34 เด็กหญิง อริศรา พรมลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17656 3 2 35 เด็กหญิง อุบลรัตน์ จำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน