ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17723 3 7 1 เด็กชาย ธนาคาร แซ่ลี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17729 3 7 2 เด็กชาย ปารมี สุวรรณคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17769 3 7 3 เด็กชาย สุขวัฒน์ สำโรงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17770 3 7 4 เด็กชาย อภิวัฒน์ สืบสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17788 3 7 5 เด็กชาย กฤตภาส ดิษฐสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17789 3 7 6 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ระบอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17791 3 7 7 เด็กชาย ถิรวัฒน์ โนนยาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17792 3 7 8 เด็กชาย ธนบดินทร์ จรัสศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17793 3 7 9 เด็กชาย นันธวัช เรือนเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17794 3 7 10 เด็กชาย พลภัทร พรแสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17795 3 7 11 เด็กชาย ยุทธเลิศ เลิศล้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17796 3 7 12 เด็กชาย รัฐภูมิ มงคลเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17797 3 7 13 เด็กชาย รัตนยุทธ คงสุริยะภิญโญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17798 3 7 14 เด็กชาย รุ่งโรจน์ สังข์คำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17799 3 7 15 เด็กชาย วรพล ผ่องชมภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17800 3 7 16 เด็กชาย วายุ เพิ่มพูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17802 3 7 17 เด็กชาย ไวยวัฒน์ พันพลอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17803 3 7 18 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17804 3 7 19 เด็กชาย สิทธิพล บุญเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17805 3 7 20 เด็กชาย สิรวุฒิ สนามชวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17806 3 7 21 เด็กชาย อณุชา สีอินคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17807 3 7 22 เด็กชาย อรรถวุฒิ พระสาวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17785 3 7 23 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เดชบรรทม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17808 3 7 24 เด็กหญิง เกวรินทร์ เกตุเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17809 3 7 25 เด็กหญิง จิรัชญา แสนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17811 3 7 26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เพ็งพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17812 3 7 27 เด็กหญิง ซาอิดา ซาอิ๊ด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17813 3 7 28 เด็กหญิง ญาณิศา พรมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17814 3 7 29 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รักษาชนม์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17817 3 7 30 เด็กหญิง ทักษ์สุดา คุณหงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17818 3 7 31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ปาเบ้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17820 3 7 32 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยิ่งยศศิริวุฒิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17821 3 7 33 เด็กหญิง มินตรา สาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17822 3 7 34 เด็กหญิง สุวรรณา เภตรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17823 3 7 35 เด็กหญิง อภิญญา แพงน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19306 3 7 36 เด็กหญิง รัชนีกร ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน