ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18446 3 9 1 เด็กชาย กชกร บุญสังข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18447 3 9 2 เด็กชาย กฤติเดช แสงจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18448 3 9 3 เด็กชาย กฤษฎา ใจงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18449 3 9 4 เด็กชาย กิตติภพ อินมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18450 3 9 5 เด็กชาย ชนินทร พิมพะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18451 3 9 6 เด็กชาย ชลกรณ์ นาสิงคาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18452 3 9 7 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ไพยรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18453 3 9 8 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เทพขุนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18454 3 9 9 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18455 3 9 10 เด็กชาย เตชภณ โอนหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18456 3 9 11 เด็กชาย ธัชพงศ์ เสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18457 3 9 12 เด็กชาย นราธิป ทองคำนุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18458 3 9 13 เด็กชาย พงศกร จำปาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18459 3 9 14 เด็กชาย พิตติธาดา ชอบธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18460 3 9 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ พาชื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18461 3 9 16 เด็กชาย วรากร เศวตมุกดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18462 3 9 17 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ตรีเมฆ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18463 3 9 18 เด็กชาย วัชรวิทย์ อรรถาพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18464 3 9 19 เด็กชาย วันชนะ มาดเหมาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18465 3 9 20 เด็กชาย ศิริศักดิ์ โสตศรีทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18466 3 9 21 เด็กชาย ศุภโชค แสวงสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18467 3 9 22 เด็กชาย สิรวิช ดวงสิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18468 3 9 23 เด็กชาย สุภินันท์ แก้วเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18469 3 9 24 เด็กชาย สุรวิช ศักดาเกียรติกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18470 3 9 25 เด็กชาย อภิวัชร์ พรเชียงบรร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18471 3 9 26 เด็กชาย อัษฎาวิชญ์ สมคะเน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18472 3 9 28 เด็กหญิง ธนวรรณ ผลอ้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18473 3 9 29 เด็กหญิง โชติรส รักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18474 3 9 30 เด็กหญิง ฐาปนีย์ พุทธบาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18475 3 9 31 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา บุตรหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18476 3 9 32 เด็กหญิง ณัฐสุดา หว่านณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18477 3 9 33 เด็กหญิง ณัฐิดา แววมยุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18478 3 9 34 เด็กหญิง ณิชา แจ่มจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18479 3 9 35 เด็กหญิง พัชราภร โสมาบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18480 3 9 36 เด็กหญิง รวิสรา เดิมทำรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18481 3 9 37 เด็กหญิง วิมาดา สิงห์พิทักษ์พงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19314 3 9 37 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน