ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 17860 3 9 1 เด็กชาย กฤตษณพล จันทร์ศูนย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17861 3 9 2 เด็กชาย กฤติกรณ์ วีระโช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17862 3 9 3 เด็กชาย ณัฐดนัย ช้างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17863 3 9 4 เด็กชาย ณัฐภัทร อินทร์สว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17864 3 9 5 เด็กชาย ณุกูล ผากา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17865 3 9 6 เด็กชาย ธนเดช ศรีนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17866 3 9 7 เด็กชาย ธาวิน เชียงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17867 3 9 8 เด็กชาย ธีรดนย์ อิ่มเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17868 3 9 9 เด็กชาย ธีรภัทร พรหมสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17869 3 9 10 เด็กชาย ปราชญ์ โภคินสถิตพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17870 3 9 11 เด็กชาย ภูเกล้า ศรีสร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17871 3 9 12 เด็กชาย รัชพล บุญเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17872 3 9 13 เด็กชาย ฤทธากร อำประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17873 3 9 14 เด็กชาย วรกริช เฉียงรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17874 3 9 15 เด็กชาย วรวัตร ทำเลนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17875 3 9 16 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ คำภูมิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17876 3 9 17 เด็กชาย สุประวีณ์ เวฬุวนารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17877 3 9 18 เด็กชาย อภิเศรษฐ์ บุญศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17878 3 9 19 เด็กชาย อริย์ธัช วัฒนพงศ์วรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17879 3 9 20 เด็กหญิง กนกวรรณ แตงไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17880 3 9 21 เด็กหญิง กมลนัทธ์ น้ำใจดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17881 3 9 22 เด็กหญิง จิราภา ขีดศรีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17882 3 9 23 เด็กหญิง จุฑารัตน์ อธิชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17883 3 9 24 เด็กหญิง ณัฐกมล กิมยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17884 3 9 25 เด็กหญิง ธัญชนก อุดชาชน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17885 3 9 26 เด็กหญิง ผกามาศ ตรีวิชาชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17886 3 9 27 เด็กหญิง พนิตนันท์ กล้าเกิดผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17887 3 9 28 เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17888 3 9 29 เด็กหญิง พฤศจิกา ขันหนองโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17889 3 9 30 เด็กหญิง พลอย สีวงค์ษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17891 3 9 32 เด็กหญิง เมธาพร สีทิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17892 3 9 33 เด็กหญิง วิชชุลดา ชะคู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17893 3 9 34 เด็กหญิง สุพรรษา คำป้อม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17895 3 9 35 เด็กหญิง อินธิราภรณ์ บุญมาเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19307 3 9 36 เด็กหญิง รณิดา จิตจันดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน