ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16907 4 2 1 นาย วรโชติ ชัยสงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 16940 4 2 2 นาย ยสินทร บำรุงวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17054 4 2 3 นาย พลาธิป วงศ์จันทร์เรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17061 4 2 4 นาย สิริชัย สร้อยคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17085 4 2 5 นาย จักรภัทร ประนม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17091 4 2 6 นาย ธิติ สังฆะคาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17093 4 2 7 นาย ปราการ แซ่เม้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17095 4 2 8 นาย วีรภัทร บุญบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17098 4 2 9 นาย อนุชา โภทะจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17137 4 2 10 นาย นวภัทร อุดมบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17138 4 2 11 นาย นิติภูมิ มั่นเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17379 4 2 12 นาย ชัยสิทธิ์ พุกสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17386 4 2 13 นาย พงศกร เวชสมุทรวารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17431 4 2 14 นาย ภัทรดนัย ใจวงศ์คำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19282 4 2 15 นาย วัชรชาญพงศ์ ศรสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 16948 4 2 16 นางสาว ชฎารัตน์ โฮมแพน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 16967 4 2 17 นางสาว อรนรินทร์ เที่ยงธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17029 4 2 18 นางสาว ธนัญชนก เพ็ญสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17034 4 2 19 นางสาว ยุรฎา อาวรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17109 4 2 20 นางสาว ชัญญานุช นาธงไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17124 4 2 21 นางสาว สุภาวดี เรืองแจ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17200 4 2 22 นางสาว ปัทม์นันท์ จันทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17209 4 2 23 นางสาว สรณ์สิริ ขันชารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17233 4 2 24 นางสาว กาญจนา สัตบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17236 4 2 25 นางสาว ณัฐกฤตา สุขสง่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17244 4 2 26 นางสาว พลอยเพชรรัตน์ พึ่งสติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17245 4 2 27 นางสาว พิชญา รื่นภิรมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17251 4 2 28 นางสาว วิลาวัณย์ เพียรทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17255 4 2 29 นางสาว เอ็นดู เรืองสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17292 4 2 30 นางสาว อชิรญาณ์ คูจิระประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17312 4 2 31 นางสาว กวินธิดา หมื่นพรมมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17315 4 2 32 นางสาว จิราภรณ์ เจริญเพิ่มเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17322 4 2 33 นางสาว นาตาลี ขันแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17326 4 2 34 นางสาว ปรินดา วังกุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17355 4 2 35 นางสาว ณิชานาฏ อาจเอี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 17356 4 2 36 นางสาว ดนชนก เจตจำเริญชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 17364 4 2 37 นางสาว พรประภา แสงแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 17401 4 2 38 นางสาว ธนภร ศรีบุญธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 17407 4 2 39 นางสาว พิมอัปสร หงษ์มา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 17444 4 2 40 นางสาว ทิฆัมพร สังข์แก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 17450 4 2 41 นางสาว แพรวา ชินพาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 18146 4 2 42 นางสาว ศิริลักษณ์ ดาราโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน