ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16780 5 3 1 นาย พัสกร ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 16745 5 3 2 นาย พงศกร นาเมืองรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 16739 5 3 3 นาย จารุวัฒน์ บรรรจงปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 16636 5 3 4 นาย ปัญญากร หงษ์วิหค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 16602 5 3 5 นาย รัญชน์พล เอี่ยมอ่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 16574 5 3 6 นาย อริยพล เกิดพุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16444 5 3 7 นาย รัฐภูมิ ประดิษฐ์ศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16380 5 3 8 นาย วรศักดิ์ ตะจิมนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 16373 5 3 9 นาย ธนกร ดอกกระทุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16348 5 3 10 นาย อภิเดช เปรมกมล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16341 5 3 11 นาย พัชรพล เจริญวัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16318 5 3 12 นาย อชิรวิทย์ หว่านณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 16306 5 3 13 นาย ธีรดนย์ แสงเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18672 5 3 14 นาย กิตกมล สุวรรณโอสถ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18673 5 3 15 นาย ธนกร แสนประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18674 5 3 16 นาย ธนภัทร์ พิลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18675 5 3 17 นาย นนทพัทธ์ เเจ่มอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18676 5 3 18 นาย พงศภัค ใจยุทธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 16356 5 3 19 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วนุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16368 5 3 20 นางสาว สุวรรณวลี ทองขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 16386 5 3 21 นางสาว ดรัลรัตน์ ทานกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 16388 5 3 22 นางสาว ธารทิพย์ สุยะวัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 16390 5 3 23 นางสาว พัชรพร รักบางบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 16394 5 3 24 นางสาว ศศิมา แสงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16395 5 3 25 นางสาว ศิระนันท์ จันทะพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16422 5 3 26 นางสาว เชิญขวัญ แก้วประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16531 5 3 27 นางสาว ฐิติชยา ยืนยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16533 5 3 28 นางสาว นลิน อิ่มสกุลฤทัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16535 5 3 29 นางสาว บุญญานุช พรหมทองรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16539 5 3 30 นางสาว พรปวีณ์ น้อมสมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16554 5 3 31 นางสาว อารัญญา สลักกาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16589 5 3 32 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญประคอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16611 5 3 33 นางสาว กฤติญากรณ์ แซ่จึง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16614 5 3 34 นางสาว ณัฐกานต์ ผลมาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16615 5 3 35 นางสาว ทิฆัมพร หล้าสวัสดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16661 5 3 36 นางสาว อโรชา เวฬุนารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16677 5 3 37 นางสาว ชลธิชา แว่นตาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 16688 5 3 38 นางสาว พลอย พุทธรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 16783 5 3 39 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ฤดีชุติพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 16787 5 3 40 นางสาว ณัฐการต์ ศรีเตชะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 16802 5 3 41 นางสาว สุพิชญา เหลาบุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 18677 5 3 42 นางสาว กมลพรรณ พุทธพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 18678 5 3 43 นางสาว กมลวรรณ ทองใบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 18679 5 3 44 นางสาว จีระนันท์ ภาคาหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน