ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16314 6 2 1 นาย ศุภโชค ทัดเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 16336 6 2 2 นาย เดชาธร เทียบเศียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 16337 6 2 3 นาย ปฏิญญา พรรณโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 16338 6 2 4 นาย ปฏิภาณ พันธ์แย้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 16415 6 2 5 นาย ศุภนนท์ นิยมรัตน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 16440 6 2 6 นาย ภูรินท์รวิชญ์ จิตรานุเคราะห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16441 6 2 7 นาย ภูริพัฒน์ ศรีชามุกข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16442 6 2 8 นาย ภูวเดช มิ่งขวัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 16446 6 2 9 นาย วีระชัย ศรีฟ้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16448 6 2 10 นาย สรวิศ สงวนช้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16516 6 2 11 นาย ชนนันท์ ชัยนนถี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16525 6 2 12 นาย สวีเดน สุทธิวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 16592 6 2 13 นาย จิรัชชัย เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 16597 6 2 14 นาย ธนัท หล้าต๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 16635 6 2 15 นาย ธนดล เอกนพมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 16701 6 2 16 นาย ณัฏฐกร ถินทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 16707 6 2 17 นาย ธานันดา ฉิมพลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 16738 6 2 18 นาย คมกฤช สีเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18666 6 2 19 นาย วชรพงศธร วิธิสินธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16355 6 2 20 นางสาว ชุติกาญจน์ มาตรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 16360 6 2 21 นางสาว พรรณวษา สุริยสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 16362 6 2 22 นางสาว ภัทรพร เวียงสงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 16418 6 2 23 นางสาว กัญญารัตน์ สาระยาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 16423 6 2 24 นางสาว นรินทิพย์ บุญส่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16430 6 2 25 นางสาว สุพัชริญา บุญทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16510 6 2 26 นางสาว มณฑกาญจน์ ทองล้วน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16546 6 2 27 นางสาว วรนิษฐา มากฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16547 6 2 28 นางสาว ศลัยฉัตร เหมือนสมัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16551 6 2 29 นางสาว สุปรียา อัญทะปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16581 6 2 30 นางสาว ชนากานต์ ถินทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16585 6 2 31 นางสาว ปาริชาต ดีทองแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16685 6 2 32 นางสาว ปวีณ์ธิดา กรุดพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16687 6 2 33 นางสาว ปิยธิดา จันทรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16690 6 2 34 นางสาว ภัทรธิดา สิทธิชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16763 6 2 35 นางสาว ปิยะพร อุภัยพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16764 6 2 36 นางสาว พรชนก ชูฉัตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16793 6 2 37 นางสาว ปภัสสร สวนขวัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 17554 6 2 38 นางสาว สุพิชญา วารีรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 18667 6 2 39 นางสาว ชินานาง เวียงแก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 18668 6 2 40 นางสาว ณัฏฐณิชา เป้าปิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 18669 6 2 41 นางสาว พรรษชล ขำคม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 18670 6 2 42 นางสาว สุชาดา จันปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 18671 6 2 43 นางสาว อัฐภิญญา ไผ่เถื่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน