ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16318 6 3 1 นาย อชิรวิทย์ หว่านณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 16341 6 3 2 นาย พัชรพล เจริญวัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 16348 6 3 3 นาย อภิเดช เปรมกมล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 16373 6 3 4 นาย ธนกร ดอกกระทุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 16380 6 3 5 นาย วรศักดิ์ ตะจิมนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 16444 6 3 6 นาย รัฐภูมิ ประดิษฐ์ศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16574 6 3 7 นาย อริยพล เกิดพุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16602 6 3 8 นาย รัญชน์พล เอี่ยมอ่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 16636 6 3 9 นาย ปัญญากร หงษ์วิหค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16739 6 3 10 นาย จารุวัฒน์ บรรจงปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16745 6 3 11 นาย พงศกร นาเมืองรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16780 6 3 12 นาย พัสกร ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18672 6 3 13 นาย กิตกมล สุวรรณโอสถ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18673 6 3 14 นาย ธนกร แสนประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18674 6 3 15 นาย ธนภัทร พิลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18675 6 3 16 นาย นนทพัทธ์ แจ่มอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18676 6 3 17 นาย พงศภัค ใจยุทธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 16356 6 3 18 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วนุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 16368 6 3 19 นางสาว สุวรรณวลี ทองขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16386 6 3 20 นางสาว ดรัลรัตน์ ทานกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 16388 6 3 21 นางสาว ธารทิพย์ สุยะวัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 16390 6 3 22 นางสาว พัชรพร รักบางบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 16394 6 3 23 นางสาว ศศิมา แสงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 16395 6 3 24 นางสาว ศิระนันท์ จันทะพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16422 6 3 25 นางสาว เชิญขวัญ แก้วประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16531 6 3 26 นางสาว ฐิติชญา ยืนยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16533 6 3 27 นางสาว นลิน อิ่มสกุลฤทัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16535 6 3 28 นางสาว บุญญานุช พรหมทองรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16539 6 3 29 นางสาว พรปวีณ์ น้อมสมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16554 6 3 30 นางสาว อารัญญา สลักกาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16589 6 3 31 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญประคอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16611 6 3 32 นางสาว กฤติญากรณ์ แซ่จึง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16614 6 3 33 นางสาว ณัฐกานต์ ผลมาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16615 6 3 34 นางสาว ทิฆัมพร หล้าสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16661 6 3 35 นางสาว อโรชา เวฬุวนารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16677 6 3 36 นางสาว ชลธิชา แว่นตาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16688 6 3 37 นางสาว พลอย พุทธรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 16783 6 3 38 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ฤดีชุติพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 16787 6 3 39 นางสาว ณัฐการต์ ศรีเตชะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 16802 6 3 40 นางสาว สุพิชญา เหลาบุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 18677 6 3 41 นางสาว กมลพรรณ พุทธพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 18678 6 3 42 นางสาว กมลวรรณ ทองใบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 18679 6 3 43 นางสาว จีระนันท์ ภาคาหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 19309 6 3 44 นางสาว ศิริรักษ์ โพธิ์สุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน