ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15765 6 5 1 นาย ชโนทัย หวังพันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15805 6 5 2 นาย ชนกันต์ แก้วเมฆ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15879 6 5 3 นาย ณภัทร เผ่าพงษ์ไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15880 6 5 4 นาย ทนงศักดิ์ จันทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15961 6 5 5 นาย กฤษติศักดิ์ พรมศาสน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15966 6 5 6 นาย ทินภัทร คงเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15967 6 5 7 นาย ธนวัฒน์ ขันชารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15970 6 5 8 นาย ปารเมศ ธูปจินดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15973 6 5 9 นาย มนต์รัตน บานเย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 15977 6 5 10 นาย สิทธิกร เพิ่มบุญเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16071 6 5 11 นาย สิริชัย หงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18103 6 5 12 นาย ณัฐนนท์ แดงชำรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18104 6 5 13 นาย ทวิภพ บุญคุ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18105 6 5 14 นาย ธนกร จันทร์รักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18106 6 5 15 นาย วรวัฒน์ ชาญสมุทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18107 6 5 16 นาย วัฒนชัย ทับบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18108 6 5 17 นาย ศุภสิน ใช้ช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18109 6 5 18 นาย อัครชัย ประจันทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18110 6 5 19 นาย อัครชัย สราคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 15822 6 5 20 นางสาว สวรรยา อยู่คง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 15824 6 5 21 นางสาว สุธีรา มุลิจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 15829 6 5 22 นางสาว อรณิชา เด็ดแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 15854 6 5 23 นางสาว กมลพร บุญคุ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15858 6 5 24 นางสาว นพมาศ ทองอยู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 15862 6 5 25 นางสาว ประภาพร โภคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 15873 6 5 26 นางสาว สุมลภัทร เชื้อแถว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 15956 6 5 27 นางสาว วิรัลพัชร โชติกเสถียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 15960 6 5 28 นางสาว อัญชนา พูนดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 15986 6 5 29 นางสาว ณิชาพัชร์ วัฒนมาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 15987 6 5 30 นางสาว ธนวรรณ สุดเสนาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16034 6 5 31 นางสาว นัฐชาวี คำหริ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16036 6 5 32 นางสาว ปฏิมาพร จันฮวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16037 6 5 33 นางสาว พิชญาพร ทองศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16075 6 5 34 นางสาว ขวัญชนก มีมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16077 6 5 35 นางสาว ชนันท์ยา ประทุมมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16091 6 5 36 นางสาว วิชชลิตา โสโรมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16172 6 5 37 นางสาว นัฐลดา อินทะเสย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18112 6 5 38 นางสาว ชื่นกมล เชื้อหงษ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 18113 6 5 39 นางสาว ณัฐชา โกตวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 18114 6 5 40 นางสาว ลักขณา แดงงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 18115 6 5 41 นางสาว สุคนธวา คำแสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน