ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 16343 6 7 1 นาย ภานุพงศ์ เร่งแสวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 16381 6 7 2 นาย ศักรินทร์ แซ่ตั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 16400 6 7 3 นาย เจษฎา จันทร์อยู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 16595 6 7 4 นาย ถิรวุฒิ น้อยเนาวสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 16603 6 7 5 นาย วรโชติ ตนประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 16608 6 7 6 นาย ศิริวัฒน์ คุชิตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16322 6 7 7 นางสาว ณัฎฐนิชา ไชยพลบาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16327 6 7 8 นางสาว มุทิตา ผลภาษี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 16332 6 7 9 นางสาว หทัยรัตน์ แผลงฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 16382 6 7 10 นางสาว กมลชนก วรรณสร้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 16389 6 7 11 นางสาว นริศรา สอนเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16397 6 7 12 นางสาว อชิรญา พงษ์ศาโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 16398 6 7 13 นางสาว อรปรียา สุขแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 16420 6 7 14 นางสาว กิติยา โพธิ์หะนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 16421 6 7 15 นางสาว ขนิษฐ์กุล คล้ายรุ่งเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 16429 6 7 16 นางสาว วิภาวี แสงเดือน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 16453 6 7 17 นางสาว ณัฐนันท์ ขาวผ่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 16473 6 7 18 นางสาว สุนทรีย์ โพธิ์มูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 16494 6 7 19 นางสาว กมลลักษณ์ ผู้บรรเจิดศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16497 6 7 20 นางสาว ณัฏฐิกา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 16498 6 7 21 นางสาว ดวงฤดี รอตทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 16501 6 7 22 นางสาว นพรัตน์ นาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 16506 6 7 23 นางสาว พรนภา สำราญรมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 16508 6 7 24 นางสาว แพรวา กิ่งมาลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 16511 6 7 25 นางสาว รัชริษา เหลือสิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 16512 6 7 26 นางสาว ศิริรัชย์ สงนวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16514 6 7 27 นางสาว อาทิตยา ทองประสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16532 6 7 28 นางสาว ณัฐดา ดำรงอาภาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16577 6 7 29 นางสาว จิตตราภรณ์ นิทะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16583 6 7 30 นางสาว ณัฐพร หอมชวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16587 6 7 31 นางสาว วีรภัทรา เนธิบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16623 6 7 32 นางสาว สิริลักษณ์ เทศธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16647 6 7 33 นางสาว กนกกาญจน์ สายขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16656 6 7 34 นางสาว พัณณ์ชิตา เอกโชติปิยวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16662 6 7 35 นางสาว อุบลวรรณ แซ่เล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16691 6 7 36 นางสาว มนัสนันท์ พรหมมาพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16693 6 7 37 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน