ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15806 6 7 1 นาย ชัชวาล ว่าขานฤทธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15838 6 7 2 นาย ธนากร เรืองแจ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15920 6 7 3 นาย ณัฐกรณ์ พุ่มหริ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15923 6 7 4 นาย ติณณภพ แปลสนม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15930 6 7 5 นาย พิสิษฐ์ เหล็กดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15934 6 7 6 นาย ศุวิชญพงค์ ทะวงษ์เงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 16097 6 7 7 นาย กฤติน ใจมุ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 16144 6 7 8 นาย คฑาวุฒิ เดชขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18120 6 7 9 นาย ฐานิสร ศิริบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18121 6 7 10 นาย ณัชพงศ์ พุ่มทิม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18122 6 7 11 นาย ธนโชติ ธีรธำรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 15756 6 7 12 นางสาว ภริตา ตานะเศรษฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 15760 6 7 13 นางสาว ศิรินันท์ ชัยฉลาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 15815 6 7 14 นางสาว ชนิสรา เอเดิง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 15821 6 7 15 นางสาว ศศิชา วิรัชกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 15826 6 7 16 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 15855 6 7 17 นางสาว ญดา เสรีพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 15857 6 7 18 นางสาว ณัฐพร นครชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 15859 6 7 19 นางสาว นัฐมล เชยอักษร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 15864 6 7 20 นางสาว พลอยชมพู สัมพันธมิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 15867 6 7 21 นางสาว พิมพ์ชนก เอื้อศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 15872 6 7 22 นางสาว สิริยากร ถิ่นทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 15942 6 7 23 นางสาว ขวัญชนก เรือนเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15946 6 7 24 นางสาว ณัฐธิดา ธัญสม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 15949 6 7 25 นางสาว ธัญรัตน์ เย็นชื้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 15990 6 7 26 นางสาว ปริยาภัทร เทพเสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 15991 6 7 27 นางสาว พรชนิตว์ นามวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 15995 6 7 28 นางสาว รัชดาพร ทีหอคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16001 6 7 29 นางสาว ศิวพร พิมพ์ดอนอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16003 6 7 30 นางสาว อภิญญา สราคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16087 6 7 31 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริรัชตวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16088 6 7 32 นางสาว เมธาวี จันทร์หอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16093 6 7 33 นางสาว ศิรินท์รัตน์ สาระบรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16220 6 7 34 นางสาว ภัทราพร ดีจริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16225 6 7 35 นางสาว สุชานิกานต์ สุขวิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16229 6 7 36 นางสาว อนัญญา วิริยะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18123 6 7 37 นางสาว จิรัญญา วงษ์หมากเห็บ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18124 6 7 38 นางสาว สุชานันท์ โคตรเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 15808 6 7 39 นาย บุณยกร น้อยสุขี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 15827 6 7 40 นางสาว อพิชญา รัตนภูมิสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน