ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 15410 6 8 1 นาย ภูริเดช พิมพ์แก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 15738 6 8 2 นาย ภานุวุธ เกตุทองเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 15802 6 8 3 นาย กิตติพัฒน์ สุขหล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 15811 6 8 4 นาย พีรพงษ์ ทองมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 15812 6 8 5 นาย ศักดิ์ศรณ์ จรัสรำไพพัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 15835 6 8 6 นาย เตชัส อ้อยชัยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 15839 6 8 7 นาย ธีรภัทร กุลสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 15926 6 8 8 นาย ปธวีกานต์ อ่วมสอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 15927 6 8 9 นาย ประยุต คนเฉลียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 15929 6 8 10 นาย พงศ์พิพัฒน์ พรเชียงบรร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 15933 6 8 11 นาย ศุภวิชญ์ จีระกิตติโสภณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 16018 6 8 12 นาย มนต์สันต์ อัศวสุขี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 16023 6 8 13 นาย อตัมมโย นะนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 16054 6 8 14 นาย ชลสิทธิ์ จูวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 16058 6 8 15 นาย ธนวรรธน์ ศรีหย่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 16151 6 8 16 นาย นาวิน นาบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 16159 6 8 17 นาย ศุภสิริชัย น้อยวานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 16162 6 8 18 นาย อัณณพ คำสงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 16203 6 8 19 นาย เอกรัตน์ พัฒิพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 16885 6 8 20 นาย วรวุฒิ รอดจันทร์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18074 6 8 21 นาย ธีรทัศน์ กระต่ายทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18125 6 8 22 นาย ธีรศักดิ์ บุญเกิดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18758 6 8 23 นาย ภัททากร ขุนพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 15860 6 8 24 นางสาว นุชจรีพร ภัทรภูวดล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 15874 6 8 25 นางสาว สุมินตรา อุ่นให้ผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 15913 6 8 26 นางสาว สุพัณณดา อินทรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 16029 6 8 27 นางสาว ณัชชา ทองตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 16046 6 8 28 นางสาว ศิรดา แซ่บ่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 16076 6 8 29 นางสาว จุฑาทิพย์ ปลัดท้วม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 16081 6 8 30 นางสาว ณัฐริกา เกิดนวล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 16096 6 8 31 นางสาว สุวิมล หาญธีระพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 16128 6 8 32 นางสาว ภัทราภรณ์ ยังไว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 16132 6 8 33 นางสาว วราภรณ์ พัฒนบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 16163 6 8 34 นางสาว กันติมา ชุมพุด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 16171 6 8 35 นางสาว ธนัชดา เจริญแพ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 16179 6 8 36 นางสาว โฟกัส ตั้นตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 16219 6 8 37 นางสาว แพรพรรณ โตแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 16226 6 8 38 นางสาว สุพรรษา หมื่นเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 16227 6 8 39 นางสาว สุพัตรา ไชยสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 16230 6 8 40 นางสาว อรปรียา กำลังศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 18126 6 8 41 นางสาว อัญชิสา ชูวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน