รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
001 All about sticker นางสาวณัชชาปาณ สามะสูตร 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
002 A-math & Sudoku SKS นายฉัตรชัย ประชัน,นายนราวิชญ์ รอดคูณพิพัฒน์,เด็กชายปรัชญา วงค์อยู่ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
003 Board Game นางอิสรีย์ ไตรสุธา,เด็กหญิงปรียาภัค คุณากร,เด็กหญิงธีรานาฎ งาหอม 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
004 Boarding Game สร้างสรรค์ นางสาวเจนจิรา บุญร่วม,นางสาวอินถวา บุญคำ,เด็กหญิงณัฐธยาน์ พัชรวรรณดี,เด็กหญิงปัณฑารีย์ พรมศร 32 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
005 chinese movie นางสาวกัลฑมาศ เลิศลักษณ์ศิริกุล 32 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
006 Crossword Game นางสาวสิริรักษ์ ยิ้มละมัย,นางสาวดุสิตา แหยมนาค,นางสาวณัฎฐธิดา บัวแก้ว 32 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
007 Do Homework together นางสาววรางคณา ดวงกลาง,นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์,นางสาวจารุวรรณ บุตรศรี,นางสาวณัฎฐากุล บุญจิ๋ว 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
008 Dream catcher(ตาข่ายดักฝัน) นางสาวศรัญญา ดาหา 28 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
009 English is Fun นางสาววนิดา พยุหะ,นางสาวกมลพร บุญคุ้ม,นางสาววาริษา ตั้งมั่นดี,นางสาวขวัญชนก มีมา 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
010 Food stort นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์,นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
011 Gold finger & four star นางยุพดี จันทนะลิขิต,นายเชิดพันธุ์ มั่นพลับ,นายสิรภพ ทองสุทธิ์ 38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
012 Know about นางสาวอารีรักษ์ แก้วขุนทอง,เด็กหญิงคารีน่า มาหาลาส 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
013 Life music นางสาวจันทิวา หิดกำปัง,นางสาวสุธินี ศรีประเสริฐ,นางสาวสรัลดา มะละทองคำ 32 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
014 Meet Friend ชุมนุม นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน,นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์,นางสาวนัทฐาวรินทร์ ไชยสวาท,นางสาวพลอยพรรณ วิจิตร 11 / 11 พิมพ์ / ดาว์โหลด
015 Onus นางสาวพิมพ์ สถาปนพงษ์,นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์ 29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
016 Rov E-sport นายสิริพล วงศ์สุบรรณ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
017 S.K.S. เลเยอร์ คอสเพลย์ นางสาวสรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ถาวร,เด็กหญิงกนกอร ดำรงชัยวงศ์,เด็กหญิงสุนิสา ทั่งนาค 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
018 SKS e-sport : ROV นาวสาวภริตา พรหมคุณ,นางสาวนรีกานต์ วรกุลวัฒนา 45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
019 SKS Game Show นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว,นายชานน สิทธิ์ภานุวงค์ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
020 SKS ฟิค (FICTION) นางสาวฐิตารัตน์ อุดมทรัพย์,นางสาวสิริชนม์ พันธ์เพ็ง 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
021 Talk to me anything นางสาวชมชนก สุริหาร,นางสาววินันทณา โพธิ์ทอง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
022 The show นางสาวนิตยา ดวงพรม,เด็กหญิงกชพร หิมตะ,เด็กหญิงนนนานา สมพลวรชัย 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
023 Tik Tok สร้างสรรค์ นางสาวเกวลิน ไชยจันดี,นางสาวลลิตภัทร คำพานุช,เด็กหญิงปรินดา วังกุ่ม,เด็กหญิงจันทรกานต์ สร้อยจิตร 44 / 44 พิมพ์ / ดาว์โหลด
024 YC เพื่อนที่ปรึกษา นายสรวิชญ์ พรหมคง,นางสาวศศินา ช่อเพชร 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
025 Youtube นายสนิท ไทยพิรัด,เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปาเบ้า,เด็กหญิงมินตรา สาลี 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
026 กรีฑา นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิช 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
027 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นางสาวนุชนาฎ ทองธรรมชาติ 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
028 กิจกรรมสร้างสรรค์ นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้,นางสาวชัชฎาภรณ์ พัวสกุล,นายพีระพงศ์ สวัสดิ์เดช 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
029 กินอยู่เป็น นางสาวสุรัชนา มากเมือง,นางสาวลักษ์ขนา บุญตา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
030 แกะสลักผลไม้ นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
031 คณิตคิดเร็ว นางสาวธิติมา สีมาขันธ์,เด็กชายภัทรกร นิธิศชะยานนท์,เด็กชายปฏิภาณ คูณหัวโทน 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
032 คณิตคิดลัด นางวนิดา จันทร์กระจ่าง 13 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
033 คัดลายมือคือปณิธาน นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
034 คำคม นางสาวปวีณา จีระเสถียร,นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
035 คิดเลขเร็วแบบ เวทคณิต นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล,นางสาวอิสญาภรณ์ จังกินา 23 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
036 เครื่องดื่มหลากรส นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ 21 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
037 จิตสาธารณะกับการพัฒนาทักษะชีวิต นายฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล,นายจักรกฤษณ์ ปัญญา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
038 จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร,นางสาวปัณณพร ตั้งรุจิกุล 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
039 เชียร์และแปรอักษร 1 (ม.5) นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์,นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต,นางสาวพิมลนาฎ ภูนุช,นางสาวปฏิมาพร จันฮวด 36 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
040 เชียร์และแปรอักษร 2 (ม.5) นางสาววาสนา โกมลวานิช,นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง,นางสาวธารวิมล คำป้อ,นายวรวัฒน์ ชาญสมุทร์ 48 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
041 เชียร์และแปรอักษร 3 (ม.6) นายจักษ์กฤษ เดชดาษ,นายอภิชิต สุธาวา,นางสาวเพลงพิน เงินทอง,นางสาวรวีนิภา ชาติมูลตรี 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
042 ดนตรีไทย นางมะลิ บุตรคำโชติ,นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์,นายชินาธิป ทองคำเปลว 24 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
043 เด็ก Nurse (พยาบาลน้อย) นางสาววาสนา สุดหนองบัว,นายณภัทร สุภาพ 35 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
044 ธนาคารโรงเรียน นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี,นายพิพัฒน์ ทัพเจริญ,เด็กชายนันทกรณ์ ยศรุ่งเรือง,เด็กหญิงอนัญญา ธำรงศรีสกุล 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
045 ธุรกิจออนไลน์ ไลค์แล้วรวย นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
046 นักเคมีรุ่นเยาว์ นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
047 นันทนาการ นางสาววีรวรรณ พานทอง 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
048 นาฏศิลป์ไทย นางสาวมณฑา พึ่งสุข,นายจีระ ใหม่อินทร์,นางสาวมิ่งกมล ชูช่วย,นางสาวสุทธิกานต์ สกุลรัตน์ 25 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
049 บ้านนี้มีสูตร นางสุพรรณี บึงลอย,นายวรฤทธิ์ งามแสง,นายถิรพุทธิ์ ยุววนิช 29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
050 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางสาวทิพวัลย์ บังษร,นางวรรณี เรืองแจ้ง 27 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
051 ประดิษฐ์คิดค้น นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
052 เปิดโลกมัลติมีเดีย นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล,นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี 45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
053 โปรแกรม GSP (คิดสร้างสรรค์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี,นางสาวกนิษฐา สิงห์อุตษา 3 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
054 ผลิตภัณฑ์จากเคมี นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
055 ผู้นำกิจกรรมเยาวชน นายจุติรัตน์ กองโภค,นางสาวจิรภิญญา ประจิตร,นางสาวฌัฐฌา เลาหจินดา 11 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
056 พัฒนาบุคลิกภาพ(คนเท่ห์ 2021) นายปัญญา แช่มช้อย 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
057 เพลงและการละเล่นยุค 90 นางสาวอัญชลี ระดมแสง,นายกฤติน ใจมุ่ง,นางสาวธัญมาส เฮงประถม 37 / 37 พิมพ์ / ดาว์โหลด
058 ฟุตซอล นายพงศธร บุญเขียว,นายชัชกร โยธาทิพย์,นายจาตุรงค์ พุ่มทิม,นายธนโชติ มาสวัสดิ์ 61 / 61 พิมพ์ / ดาว์โหลด
059 ฟุตบอล นางจิตจา เผ่าสามมุข,นายเอกรัตน์ พัฒิพรม 47 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
060 แฟชั่นดีไซน์ นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ,นางสาววรัญญา คล้ายเพ็ง,นางสาวปาริชาติ คุ้มสุวรรณวงศ์ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
061 แฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ,นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล,นางสาวณัชชา ทองตระกูล 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
062 รักโลก นางสาวกาญจนา โชควิเชียร,นายนรา เขียวละลิ้ม 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
063 รักษาดินแดน ปี 1 นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม 91 / 120 พิมพ์ / ดาว์โหลด
064 รักษาดินแดน ปี 2 นางสาวเรืองระวี สินธนาวิวัฒน์ 15 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
065 รักษาดินแดน ปี 3 นางภัสราวดี ทองเจริญ 30 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
066 เรียนรู้ผ่านเครือข่าย นายนิพนธ์ ก้อนทอง,นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์ 45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
067 ลูกเสือกองเกียรติยศ นายธนพล ฉายงาม 9 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
068 วงโยธวาทิต นายมานิต ปัตถา,นายณัฐนนท์ กิมกัว 24 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
069 วอลเลย์บอล นางสาวปิยาภรณ์ ทาปลัด,เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ น้อยเจริญ,เด็กหญิงอลิษา แสนโสม 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
070 วาดมังงะ นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน,นางสาวศศิกานต์ สืบราช 31 / 31 พิมพ์ / ดาว์โหลด
071 วิศวนาวี นายณรงค์ ปัญญา,นางแสงจันทร์ ปัญญา 18 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
072 ศัพท์จีนน่ารู้ นางสาวเพชรดา บรรจบราช,นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์ 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
073 ศิลป์สนุก นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์, นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
074 ศิลปะการถ่ายภาพ นายภาสกร ทองสุนทร 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
075 สงบ นางสาวณัฐชยา สิงห์งาม 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
076 สภานักเรียน นางพรวิภา ทองสุนทร,นางสาวณัฐพร สมหารวงค์,นางสาวพิมลพรรณ ดวงติ๊บ 13 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
077 สร้างสรรค์งานออนไลน์ นางสาวซารียาล ชิตชลธาร,นางสาววรันธร มีบำรุง,นายเพชรพนมรุ้ง ทองทิพย์ 45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
078 ศิลปะสร้างสรรค์ นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
079 สารคดีวิทยาศาสตร์ นางบุษรา เจตบุตร 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
080 สารคดีส่องโลก ส่องชีวิต นายมารุต จันญะฉาย,นางสาววาสินี สิริโสดา 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
081 เสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ นางสาวอนุสรา คำหลง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
082 เสริมทักษะการเรียนรู้ นางสาววรารัตน์ ชาญเชี่ยว 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
083 เสริมทักษะวิชาเรียน นางสาวนันทิยา ประวันจะ,นางสาววรินธร โภคา 33 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
084 อาหารนานาชาติ นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
085 ศิลปะกับชีวิต นางสาวมลรวี ทิพย์รัตน์ 29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
086 นวดเพื่อสุขภาพ นางบัวผัน รัตนประสาท 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
087 การแสดงกลางแจ้ง นางสาวนวลนภา เขมากุล 5 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด