รหัส วิชา ครูประจำวิชา ห้องเรียน ข้อจำกัด ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
106132 ทักษะชีวิต นางกันหา ภูนุช, นายปรัชญา ทองแพ ห้อง 4503 - 45 / 46 พิมพ์ / ดาว์โหลด
110 general food นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว ห้อง 3402 รักในการทำอาหาร,สามารถตรียมวัตถุดิบมาได้,สามารถช่วยกันซื้อวัตถุดิบมาได้ 37 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
123 ธนาคารโรงเรียน นางสาวถนอมทรัพย์ อุปรี ใต้อาคาร4หน้าห้องธนาคารโรงเรียน มีจิตอาสา ใจรักงานบริการ 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
124 ปั้นหมอ นายอภิชิต สุธาวา ห้อง 4302 รับเฉพาะนักเรียนที่สนใจเข้าคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
125 มูเตดวง นางสาวอารีรักษ์ แก้วขุนทอง ห้อง 2502 - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
126 เรามาพักผ่อนกันเถอะเพื่อนๆ นางสาวปวีณา จีระเสถียร ห้อง4411 (ห้องหมวดภาษาไทย) รับเฉพาะห้อง ม.2 33 / 37 พิมพ์ / ดาว์โหลด
128 เกมภาษาไทย นายพิพัฒน์ ทัพเจริญ ห้องศูนย์ภาษาไทย - 25 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
130 E-sport นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ่น ห้อง 4411 (ห้องหมวดภาษาไทย) มือถือต้องมีอินเตอร์เน็ตทึกคนที่เข้าชุมนุมนี้ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
131 DIYของใช้ นางสาวพิมพ์ สถาปนพงษ์, Teacher Vee ช่อฃลมข้างโหมดภาษาไทย - 45 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
133 บอร์ดเกมภาษาไทย นางสาวสุดารัตน์ โสดา ข้างห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 16 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
206 คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางวนิดา จันทร์กระจ่าง ห้องแผนงานอาคาร 1 ชั้น 2 ผู้ที่สนใจเท่านั้นถ้าหากไม่เลือกกิจกรรมแล้วนำรายชื่อมาใส่ทำให้เกิดปัญหากับผู้ที่เลือก 3 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
207 วิทย์คณิตคิดสนุก นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลี, นางสาวกาญจนา ชีวะประมง ห้อง 2302 รับเฉพาะม.1/1 33 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
224 คณิตศาสตร์ นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้ , นายทศพร รัตนชื่นอาภา ห้อง 4308 - 9 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
225 ชุมนุมลูกเสืือ นายธนพล ฉายงาม ห้องลูกเสือ - 13 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
230244 เอเเมท ซูโดกุ เเละเกมคณิตศาสตร์ นายฉัตรชัย ประชัน , นางสาวศรัญญา ดาหา ห้องเอเเมท&ซูโดกุ ต้องมีความสามารถในการเล่นเกมคณิตศาสตร์ 34 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
231 เสริมคณิต นางสาวนันทิยา ประวันจะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ _ 11 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
232 รูบิค นางสาวเจนจิรา บุญร่วม ห้อง 4310 - 13 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
233 คิดเลขเร็ว random นางสาวสุทธิภรณ์ ชินทะเล ห้อง 2404 คนที่มีความชอบทางด้านคณิตศาสตร์ 5 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
235 หมากรุก นายเชิดพันธุ์ มั่นพลับ ห้อง 3305 - 18 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
236 Student Council นางสาวณัฐชยา สิงห์งาม , นายจรัสพงษ์ นิ่มน้อม ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน - 28 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
237 ทบทวนเรียนทบทวนใจ นางสาวณัชชาปาณ สามะสูต ห้อง 4312 - 12 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
239 Arena of Suankularb นางสาวอนุสรา คำหลง , นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม ใต้อาคาร4 ฝั่งห้องน้ำ - 30 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
240 Four Stars นางสาวอินถวา บุญคำ ห้อง 4508 - 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
242 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่รั้วมหาวิทยาลัย นางสาวกนิษฐา สิงห์อุตษา , นางสาวธิติมา สีมาขันธ์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ รับสมัครเฉพาะ ม.6 6 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
246 ปริศนาคักกูโร๊ะ นางสาวธนภร วงษ์เลิศ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
307 ดูแลสิ่งแวดล้อม นางบัวผัน รัตนประสาท ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ม.2 - 19 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
310 ทบทวนความรู้ นางแสงจันทร์ ปัญญา ห้อง4206 - 33 / 37 พิมพ์ / ดาว์โหลด
313 สารคดีทางวิทยาศาสตร์ นางบุษรา เจตบุตร ห้องปฏิบัติการเคมี - 6 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
322 Wesing2gether นางสาววิรงรอง กลิ่นคล้าย ห้อง4303 ต้องเข้าชุมนุมทุกครั้ง / ไม่เข้าเกิน5ครั้งโดนปรับเงิน(ยกเว้นติดธุระให้ติดต่อ) 14 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
323 Quest Boardgame นายนรา เขียวละลิ้ม ห้องบรรจุข้อสอบ - 13 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
327 ติวเตอร์​ตัวป่วน นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน ห้องศูนย์วิทย์ รับเฉพาะห้อง ม.5/2 17 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
328 D.I.Y. Chemistry นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา ห้อง4203 (ห้องเคมี) ไม่มี 34 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
334 แก้วสุดท้ายก่อนบายเธอ นางสาวอุไรลักษณ์ บุญรัตน์ , นางสุพรรณี บึงลอย ห้อง3205 (LAB ม.3) อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย 38 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
335 Cooking นางสาวนุชนาฎ ทองธรรมชาติ ห้องประชาสัมพันธ์ รับเฉพาะ ม.2/4 31 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
337 board game นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์ ห้องlabม.2 - 28 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
338 Physicas added & do homework นางสาวเนติมา จิ๋วประดิษฐกุล ห้อง 2304 - 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
339 Weight training นายปัญญา แช่มช้อย ห้อง 3202 (ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์) ต้องมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจน 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
340 admission to princess school นางสาวชมชนก สุริหาร ห้อง 4302 รับแต่ผู้หญิง / ผู้ชายใจเป็นหญิง 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
341 science basketball นางนิตยา ดวงพรม แป้นบาสริมสนาม รับเฉพาะ ม.3 36 / 36 พิมพ์ / ดาว์โหลด
342241 อนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนศรี, นางสาววรินธร โภคา สวนย่อมบริเวณข้างห้องกิจการนักเรียน มีความสนใจรักธรรมชาติ 30 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
343 ค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจำลอง นางสาวอัญชลี ระดมแสง ห้องวิทยาศาสตร์ ม.1 (4205) -ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 23 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
345614 นักพฤกศาสตร์รุ่นจิ๋ว นายจรัสพงษ์ นิ่มน้อม, นางสาวดวงกมล บัวแจ่ม ลานใต้อาคาร 4 ฝั่งธนาคารโรงเรียน นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
407 เครื่องดื่มหลากรส นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ ห้อง4306 ม.ปลายเท่านั้น 18 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
409 แฟชั่นดีไซต์ นางกาญจนานฤดา จิตต์เจริญ , นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล หน้าห้องสวัสดิการ - 30 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
413426 เชียร์และแปรอักษร 2 นางสาววาสนา โกมลวานิช, นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง ห้องเชียร์และแปรอักษร รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
423420 เชียร์เเละเเปรอักษร 1 นายวัชรพงษ์ ชฎารัตน์, นายวีรกิตติ์ ชัยวินิต ห้องเชียร์ รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
424 เชียร์และแปรอักษร 3 นายจักษ์กฤษ เดชดาษ ห้องเชียร์ ม.6 เท่านั้น 48 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
425736 Rov E-Sports นางสาวกาญจนา โชควิเชียร, นางสาวจิณณ์อธิป ทองมีวงศ์ หน้าห้องธนาคารโรงเรียน มีโทรศัพท์ มีเกมRov 60 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
431 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก นางสาวจันทิวา หิตกำปัง ห้อง4510 ขอคนที่สนใจในวิชาภูมิศาสตร์จริงๆ 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
432854 Tik Tok สร้างสรรค์ นางสาวเกวลิน ไชยจันดี, นางสาวลลิตภัทร คำพานุช ห้อง4304 - 47 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
433 UwU นายณัฐิกร แผ่เกียรติวงศ์ ห้อง 3503 ไม่มี 24 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
434 นันทนาการ make friends นายจักรกฤษ ทับทิมทอง ห้องจริยธรรม เชื่อฟังผู้ดูแลชุมนุมทุกคน 31 / 31 พิมพ์ / ดาว์โหลด
506 ฟุตบอล นางจิตจา เผ่าสามมุข สนามฟุตบอล เฉพาะนักบอลโรงเรียนเท่านั้น 44 / 44 พิมพ์ / ดาว์โหลด
508 กรีฑาเพื่อสุขภาพ นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา ด้านหน้าสหกรณ์ ต้องมีความสามารถทางด้านกรีฑาประเภทลู่หรือกรีฑาประเภทลาน 29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
511 Netflix WeTV Viu IQIY นางสาววีรวรรณ พานทอง หน้าห้องพลศึกษา ต้องโหลด App และมีความชื่นชอบในการดูภาพยนตร์ หรือซีรี่ย์ 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
514519 ฟุตซอล นายพงศธร บุญเขียว, นายชัชกร โยธาทิพย์ โดม รับเฉพาะนักกีฬาฟุตซอลเท่านั้น 78 / 90 พิมพ์ / ดาว์โหลด
515 เตรียมทหาร นายอารักษ์ แจ้งเอี่ยม หน้าห้องพละ รับเฉพาะผู้ชาย 11 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
516518 เด็กNurse (พยาบาลน้อย) นางสาววาสนา สุดหนองบัว, นายณภัทร สุภาพ หน้าห้องพละ - 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
517 วอลเลย์บอล นางสาวปิยาภรณ์ ทาปลัด โรงอาหาร - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
601129 นาฏศิลป์ไทย นางสาวมณฑา พึ่งสุข, นายจีระ ใหม่อินทร์ ห้องนาฏศิลป์ไทย นักเรียนที่มีความสนใจและมีพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 36 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
602 ดนตรีนำเสนอ นายมานิต ปัตถา ห้องดนตรีชั้น1 ไม่รับม.6 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
603613 ดนตรีไทย นางมะลิ บุตรคำโชติ , นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ห้องดนตรีไทย - 29 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
604406 ชุมนุมถ่ายภาพ นายภาสกร ทองสุนทร , นางพรวิภา ทองสุนทร ห้องโสต ๆ ต้องมีกล้องถ่ายภาพได้ทุกประเภท 22 / 36 พิมพ์ / ดาว์โหลด
607610 ผ้าปัก นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์,นางสาวภาวินี สุริยพัฒนพงศ์ ห้องนาฎศิลป์สากล 4502 - 4 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
612 Freedom นางสาวมลรวี ทิพยรัตน์ ห้องศิลปะ รับเฉพาะนักเรียนห้อง 2/6 37 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
615 ดนตรีสากล นายณัฐนนท์ กิมกัว ห้องวงโยธวาทิตฯ คนที่เข้าร่วมจะต้องมาเป็นนักเรียนวงโยธวาทิต เเละ มีเวลาในการซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 52 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
701730 เรียนรู้ผ่านเครือข่าย นายนิพนธ์ ก้อนทอง , นายอมฤทธิ์ เกตุจันทร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 31 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
705 เพลงและการละเล่นยุค 90 นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ห้อง3403 - 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
712 Reading is sexy นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคล ห้อง1301 (คอมพิวเตอร์) ห้ามนำอาหารเเละเครื่องดื่มเข้ามา 24 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
715 ทำหนังสั้น นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณี ห้อง1404 - 17 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
725728 กินอยู่เป็น นางสาวสุรัชนา พานำมา, นางสาวลักษ์ขนา บุญตา ห้องธุรกิจ - 30 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
727809 เทคโนโลยีส่องชีวิต นายมารุต จันญะฉาย , นางสาววาสิณี ศิริโสดา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 - 23 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
729734 รันวงการพับจี นางสาววรันธร มีบำรุง, นางสาวนรีกานต์ วรกุลวัฒนา ห้องโสตทัศนศึกษา - 47 / 64 พิมพ์ / ดาว์โหลด
732 เชฟกระทะหลุด นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์ ห้องคหกรรม รับเฉพาะ ม.3/8 27 / 27 พิมพ์ / ดาว์โหลด
733 Computer playing นางสาวซารียาล ชิตชลธาร ห้อง1404 (คอมพิวเตอร์) - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
735 TikTok ker นายฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ปฏิบัติการเกษตร5201 - 29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
737 พระเครื่อง นายรัฐพล เสือเอี่ยม ห้อง5102 - 21 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
802 ผู้นำกิจกรรมเยาวชน นายจุติรัตน์ กองโภค ห้อง2405 (ศูนย์ญี่ปุ่น) รับแค่ม.ปลาย 13 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
806851 จิตอาสาและทักษะการเอาตัวรอด นางสาวอรุณรัตน์ รินโพธิ์สาร, นางปัณณพร ตั้งรุจิกุล ช่องลม ตึก 4 ชั้น 2 - 8 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
812 การแสดงกลางแจ้ง นางสาวนวลนภา เขมากุล หอประชุม ต้องสมัครใจ และ ดูแลน้องได้ 7 / 7 พิมพ์ / ดาว์โหลด
818 ชุมนุม PR Suansamut (ประชาสัมพันธ์) นางสาวทิพวัลย์ บังษร ห้องประชาสัมพันธ์ - 17 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
819844 ศัพท์จีนน่ารู้ นางสาวสบัณฑิตา พูลพิพัฒน์, นางสาวเพรชดา บรรจบราช ห้อง4305 - 29 / 45 พิมพ์ / ดาว์โหลด
830 สเก็ตบอร์ด Teacher Crispo ข้างหลังตึก1/หลังห้องธุรการ - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
843 Crossword game นางสาวสิริรักษ์ ยิ้มละมัย ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ขอคนที่มีใจรักและพร้อมที่จะทุ่มเทไปด้วยกัน 16 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
847 English kid สิ kiss นางสาววรางคณา ดวงกลาง ช่องลมอาคาร 4 ไม่มีข้อจำกัด 21 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
849 หรรษาคาราโอเกะ นายสิริพล วงศ์สุบรรณ, นางสาวธันยนันทน์ จิธนกรกาญจน์ ห้อง4310 แค่มีใจรักในเสียงเพลงก็เพียงพอแล้ว 14 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
853 Song of the Roses นางสาวสรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ถาวร ห้อง4310 ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 40 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
855 Enjoy Life Enjoy Food นางสาววนิดา พยุหะ ห้อง4311 รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 35 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
856 ROV for relax นางวาริษา ตั้งมั่นดี ห้อง4408 - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
858864 Anime X Cosplay นางสาววรารัตน์ ชาญเชี่ยว นางสาวกัลฑมาศ เลิศลักษณ์ศิริกุล ห้องศูนย์ภาษาจีนชั้น4 ต้องชอบอนิเมะและคอสเพลย์จริงๆ 55 / 55 พิมพ์ / ดาว์โหลด
859 เกม plato plajai นางสาวสิริชนม์ พันธ์เพ็ง ห้อง4307 - 39 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
861 Reelism นายพีรพงษ์ นนท์แก้ว ห้อง3201 รับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน app instagram และ tiktok ได้ 29 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
862 Sing and Chill นายชานน สิทธิ์ภานุวงค์ พื้นที่ว่างใต้อาคาร 4 - 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
863 เกมนันทนาการสร้างสรรค์ นางสาวภริตา พรหมคุณ ห้อง 4309 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมนุม 29 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
865 เรื่องเล่าลี้ลับและทฤษฎีสมคบคิด นายอานนท์ เหมะคช ห้อง 4406 เหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกการใช้วิจารณญาณ 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
901 วาดมังงะ นางสาวอรวรรณ ฝอดสูงเนิน ห้อง4407 ต้องการบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวาดการ์ตูนเบื้องต้น 32 / 35 พิมพ์ / ดาว์โหลด
904416 สวัสดิการSKS นางสาวอุไรวรรณ อุทธารนิช , นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ ร้านค้าสวัสดิการ - 37 / 60 พิมพ์ / ดาว์โหลด
905 ชุมนุม Together นางสาวสุภาภรณ์ เขียวหวาน ห้องสมุด - 15 / 15 พิมพ์ / ดาว์โหลด
906 นวดเพื่อสุขภาพ นายสนิท ไทยพิรัด ห้องแนะแนว ไม่มี 19 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
908909 Y.C. เพื่อนที่ปรึกษา นายสรวิชญ์ พรหมคง ,นางสาวศศินา ช่อเพชร ห้อง4409 - 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด